Fyrisån: Vattentemperatur

Senast ändrad: 04 mars 2024
Sensor vid Flottsund. Foto.

Vi mäter vattentemperaturen eftersom det är en viktig ekologisk variabel. Här presenterar vi våra mätningar i vattendrag och illustrerar med ett exempel från Flottsund som ligger i Fyrisåns utlopp till Ekoln.

Fyrisån är ett vattendrag som är intressant att undersöka eftersom den har en komplex problematik då den rinner genom jordbrukslandskap och Uppsala, en större stad med ett belastat avloppsreningsverk, sjukhus och industri. Avrinningsområdet är nästan lika stort som en tredjedel av Uppsala län (1 990 km²). Längs ån finns även naturliga hinder och konstruerade hinder som påverkar ekologin i ån.

Temperaturen i ett vattendrag påverkas inte bara av lufttemperaturen, årstid, klimat och väder utan också av landskapet bredvid. Träd och buskar längs vattendraget skuggar vattnet. Detta är särskilt viktigt för smalare vattendrag, som då kan hamna i skugga helt och hållet. Att vattendraget rinner fram i skugga, gör att temperaturväxlingarna (t.ex. mellan natt och dag) blir mindre.

Vattentemperaturen beror även på hur mycket grundvatten som kommer ut i vattendraget. Grundvatten har ofta en jämnare grundtemperatur (4℃) än det mer ytliga vattnet som finns i vattendraget. Så när det rinner ut mycket grundvatten i ett vattendrag, bidrar det också till att jämna ut temperaturen.

Temperaturen är en viktig ekologisk variabel. Olika arter är olika anpassade att leva vid olika temperaturer. Vissa ”kallvattensarter” av fisk, t.ex. röding, kan bara leva i vatten som inte blir för varma på sommaren. Här kan skuggan från strandkantsvegetation spelar en särskilt viktigt roll, att “buffra” extrema temperaturer under värmeböljorr som blir allt mer vanliga.

Data över vattentemperaturer i Flottsund, Fyrisån

Vi har mätt vattentemperaturen i Fyrisån sedan länge. I Flottsund som ligger vid åns utlopp, har vi sedan 2019 en in-situ sensor, placerad vid bron.

 

Grafen ovan visar hur temperaturen varierat månatligen sedan vi började mäta med sensor. Du kan jämföra temperaturen med hur det ser ut i figuren nedan. Där visas temperaturen (°C) de senaste två månaderna i Fyrisåns mynning vid Flottsund. Figuren ska uppdateras per automatik, men är det avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.