Eva Salomon

Senast ändrad: 11 december 2023

Eva arbetade vid Epok fram till och med 2019.

Eva blev agronomie doktor 1999 och docent i markvetenskap 2010 vid SLU. Eva är anställd som forskare vid JTI – institutet för jordbruks- och miljöteknik sedan 2000 (numera en del av RISE – Research Institutes of Sweden) inom ämnesområdet organiska gödselmedel. Hon forskar om hur man kan uppnå ett optimalt utnyttjande av växtnäring i stallgödsel på gårdsnivå och i växtodlingen. Då behövs kunskap om hur innehåll av växtnäring och tungmetaller i stallgödseln påverkas av animalieproduktionssystemet och i sin tur hur detta påverkar tillförseln till grödor och mark samt risken för oönskad markanrikning eller förluster till vatten och luft.

Eva samarbetar bland annat med forskare inom lantbruksteknik för att få kunskap om hur stallgödsel kan hanteras på bästa sätt med teknik anpassat till jordbrukssystemet och minska förluster av växtnäring till luft och vatten. Hon samarbetar också med forskare inom husdjurs- och arbetsmiljövetenskap för att ta fram kunskap om hur utevistelse för husdjuren kan utformas för att uppnå en god djurhälsa och välfärd, en säker och hälsosam arbetsmiljö och samtidigt bidra till minskade förluster av kväve och fosfor till luft och vatten.


Kontaktinformation