Hoppa till huvudinnehåll

Övriga publikationer

Här publiceras sammanställningar från workshops, verksamhetspresentationer och andra typer av publikationer. På sidan finns också tidigare publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk.

Kor och klimat

Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, till exempel kor, får och getter, kompenseras av kolinlagring i betesmarker och på åkermark där djurens foder odlas? I en denna skrift redovisas kortfattat kunskapsläget vad gäller den frågan. Elin Röös, vid Institutionen för energi och teknik vid SLU och även anknuten till EPOK, är författare.

Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige – reflektioner från dialogsamtal

Under 2016 och 2017 genomförde EPOK dialogsamtal med en rad olika aktörer som på olika sätt är kopplade till det ekologiska lantbruket; producenter, rådgivare, förädlare, myndigheter, forskare, certifieringsorgan och miljöorganisationer. Dessa samtal har tillsammans med en uppföljande workshop som hölls i slutet av januari 2018, resulterat i en rapport om det ekologiska lantbrukets utveckling i Sverige.

Swedish research on organic food and farming Swedish research on organic food and farming, uppdaterad 2022

Denna sammanställning har tidigare gjorts i en katalog under namnet ”Swedish research on organic food and farming 2008–2018” men är numera webbaserad på ekofakta.se. Eftersom katalogen även riktar sig till en internationell publik är samtliga texter både på svenska och engelska.

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk

Den genetiska mångfalden på våra åkrar och i våra ladugårdar minskar. Dagens växtförädling och husdjursavel är koncentrerad till några få globala företag. Passar de högavkastande sorterna och raserna som står till buds för ekologisk produktion? Om inte – vad kan vi göra åt det?

Holistic management – a critical review of Allan Savory’s grazing method

”Holistic grazing ” är en form av rotationsbete som utvecklats av Allan Savory. Savory har bland annat hävdat att hans metod kan stoppa ökenutbredning och minska mängden koldioxid i atmosfären till förindustriella nivåer på några få årtionden. I en litteraturgenomgång granskas det vetenskapliga stödet för dessa påståenden.

Fler publikationer från EPOK

Publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk

 • Att mäta effektivitet med mångfunktionalitet i fokus Johanna Björklund och Börje Johansson, Fakta Jordbruk Nr 2, 2011. Ladda hem
 • Klimatsmart lantbruk – hållbara lösningar för framtiden Hillevi Helmfrid och Johanna Björklund 2010. Ladda hem
 • Livsmedelsproduktion som bromsar klimatförändringarna – FAKTABLAD Johanna Björklund 2010. Ladda hem
 • Klimatsmart lantbruk – stor- eller småskaligt Erfarenheter från ett deltagardrivet forskningsprojektJohanna Björklund och Hillevi Helmfrid 2010. Ladda hem
 • Avel i ekologiska besättningar 2:a upplagan. Författare: Lotta Rydhmer, Anna Näsholm, Titti Strömne,  Maria Alarik, Ylva Åkerfeldt, Anna Wallenbeck,  Therese Sundberg, Monica Hansson. Redaktörer: Maria Alarik (HS), Monica Hansson (SLU). Utgiven av Institutionen för husdjursgenetik, SLU och HS Konsult AB i Uppsala 2009. Ladda hem
 • Organic gardening for sustainable development. En sammanställning av texter inför workshop 10 på Nordic Organic Conference i Göteborg, 18-20 maj 2009. Ladda hem
 • Två veckomenyers olika klimatpåverkan. Weronika Swiergiel och Johanna Björklund. Tidningen Land ville ha hjälp att beräkna klimatpåverkan mellan en normal och en klimatsmart veckomatsedel för fyra personer och fem dagar. Läs resultatet i rapporten. Ladda hem
 • KliMAT-guiden Råd om mat som fokuserar på hur du kan minska ditt bidragtill utsläpp av växthusgaser. Ladda hem skriv ut dubbelsidigt och vik ihop till praktiskt fickformat. Råden kommer från Johanna Björklund, Susanne Johansson och Charlotte Lagerberg Fogelberg.CUL, september 2007. Ladda hem
 • Lantbruket och människan – En studie av sociala effekter av ekologisk produktion. En studie av Åsa Domeij gjord på uppdrag av CUL 2007. Ladda hem
 • Community Supported Agriculture (CSA) –en väg mot ökad uthållighet? En studie av Ramsjö gård. Examensarbete. Karin Andersson, 2007. Ladda hem
 • Förändringar av råvarans nyttigheter – Vad kan den svenska bonden göra för att öka sin globala konkurrenskraft? Lundegårdh, B. 2007. Internrapport LRF, kontaktperson Jan Eksvärd. Ladda hem
 • Klimatet i hetluften – om den förstärkta växthuseffekten och om nya sätt att leva och agera. En broschyr om klimatförändringar riktad till elever i åk 9 och gymnasiet. Till broschyren finns också en lärarhandledning med tips på hur broschyren kan användas i undervisningen! Kristina Belfrage,2007. Ladda hem broschyr | Ladda hem lärarhandledning
 • Lantbruket som nav i bygdeutveckling - det svenska lantbrukets mångfunktionalitet. Seminarierapport, Milestad, R. och Björklund, J., 2006. Ladda hem
 • Efter oljetoppen- hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Helmfrid, H. & Haden, A., 2006. Ladda hem
 • Additional data to: Emergy evaluations of Denmark and Danish agriculture: assessing the influence of changing resource availability on the organization of agriculture and society. Rydberg, T. and Haden, A.C. 2006. Ladda hem
 • CUL:s verksamhetspresentation 2005–2006 Ladda hem
 • Gården i fokus. Dokumentation från workshop, Boglösa bygdegård 2006. Ladda hem
 • Viktiga frågor för sydsvensk ekologisk produktion – husdjur, växtodling och trädgård. Birgitta Rämert (ed.). Dokumentation från workshop i Alnarp den 1 februari 2006. Ladda hem
 • CUL:s verksamhetspresentation 2004–2005. Ladda hem
 • The Power of Local - sustainable food systems around the baltic sea. Kahiluoto, H., Berg, P.G. , Granstedt, A., Fisher, H. & Thomsson, O. (eds.), 2005. Ladda hem
 • Växtnäring och baljväxter i ekologisk produktion. Dokumentation från seminarium den 13 april 2005 vid Institutionen för jordbruksvetenskap, SLU. Ladda hem
 • Att skriva– för vem, varför och hur? En skrift som handlar om att skriva, om vad man bör tänka på innan man börjar skriva och som bl.a. även ger råd och tips om hur man kan strukturera sin text. Alm, Jessica, 2004. Ladda hem
 • En guide till ekologiska försöksgårdar i Sverige. En broschyr som publicerats av CUL i samarbete med Fältforskningsenheten vid SLU och Hushållningssällskapet i Värmland, samt 15 ekologiska försöksgårdar i Sverige. 2004. Ladda hem
 • Framtidens jordbruk – en skrift om ekosystemtjänster. Text av Kristina Belfrage, publicerad av CUL i juni 2004. Beställ (gratis, men endast ett fåtal kvar)
 • Odlingssystemets Ekologi – Gröngödsling som mångfunktionellt "redskap" i grönsaksodlingen. Dokumentation från sommarresan till Krusenberg, Sala och Gävle 21–22 augusti 2004. Ladda hem
 • SAFO – Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming – workshop 2. Simon Jonsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU. Sammanfattning av den andra sammankomsten inom EU-nätverket SAFO den 25-27 mars 2004, Kassels universitet i Witzenhausen, Tyskland. Ladda hem
 • SAFO – Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming – workshop 3. Simon Jonsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU. Sammanfattning av den tredje sammankomsten inom EU-nätverket SAFO den 16–18 september 2004, Institute for Land Reclamation and Grassland Farming (IMUZ), Falenty, Warsawa, Polen. Ladda hem
 • Synergieffekter mellan hönshållning och odling i kallväxthus – en kartläggning av krav som behöver uppfyllas. Gäredal, L. & Ciszuk, P., 2004. Ladda hem
 • Varför lägga om till ekologiskt lantbruk? Cecilia Nylén Andresen & Erik A. Hult. Publicerad september 2004. Ladda hem
 • Aktiviteter på Ekhaga 2003. Häftet beskriver projekten som pågick på Ekhaga försöksgård under 2003. Ladda hem
 • Att skapa möten. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk 2003. Beställ (gratis)
 • Extern utvärdering av CUL, Centrum för uthålligt lantbruk. Utförd av representanter vid Stockholms Universitet, Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (Danmark), KRAV och SLU. 2003. Ladda hem
 • Odlingssystemets Ekologi – Gröngödsling som mångfunktionellt "redskap" i grönsaksodlingen. Dokumentation från sommarresan i Halland 24–25 augusti 2003. Ladda hem
 • Om muligheden for at intentionerne i Formas Økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte. Utarbetad av Vibeke Langer och Jesper Rasmussen i samband med revisionen av "Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING". 2003. Ladda hem
 • SAFO – Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming – workshop 1. Simon Jonsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU. Sammanfattning av den första sammankomsten inom EU-nätverket SAFO den 5-7 september 2003, Florens, Italien. Ladda hem
 • Tillsammans kan vi lära och förändra – deltagardriven forskning för svenskt lantbruk. Karin Eksvärd, publicerad april 2003. Pris: 120 kr + moms. Beställ
 • Aktiviteter på Ekhaga 2002. Häftet beskriver projekten som pågick på Ekhaga försöksgård under 2002. Ladda hem
 • Beskrivningar av projekten inom SLU:s program för fältforskning inom ekologisk produktion. Skriften är sammansatt av CUL inför ett planeringsmöte den 22/5-2002. Ladda hem
 • Dokumentation från workshop om kväve. Workshopen hölls den 25/4-2002. Dokumentationen är sammansatt av CUL. Ladda hem
 • Framgång och Förändring. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk 2002. Ladda hem
 • Omfattningen på forskning inom ekologiskt lantbruk. Sammanställning gjord av Karin Höök, föreståndare på CUL, år 2002. Ladda hem
 • Regional mat – en del av landsbygdens utveckling. Charlotte Lagerberg, en artikel (à två sidor) om Særimner-mässan 2002. Ladda hem
 • Skrift där forskare, representanter från myndigheter m.fl. utreder de sakfel som förekom i TV4:s reportageserie om Ekologiskt lantbruk våren 2002. Sammanställningen och arbetet med skriften har utförts av CUL:s båda informatörer: Jessica Alm och Karin Ullvén. Ladda hem
 • SwOFF – Swedish research shool in Organic Farming and Food systems. En broschyr om forskarskolan där bl.a. aktuella kurser presenteras. 2002. Ladda hem
 • Aktiviteter på Ekhaga 2001. Häftet beskriver projekten som pågick på Ekhaga försöksgård under 2001. Ladda hem
 • Beteendestudie på slaktkycklingar. Magdalena Presto. Studentprojektet på Ekhaga försöksgård 2001. Ladda hem
 • CUL:s remissvarJordbruksverkets aktionsplan för ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel (pdf). 2001. Ladda hem
 • Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Drake, L. och Björklund, J., 2001. Ladda hem
 • Hur betar djur? Maria Larsson. Studentprojektet på Ekhaga försöksgård 2001. Ladda hem
 • Hur stor plats tar du? Husmanskostrutan – 2 500 kvadratmeter åker räcker för att producera årsbehovet av mat. Anna Sandhammar. Studentprojektet på Ekhaga försöksgård 2001. Ladda hem
 • I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. Beställ (gratis)
 • Metoder att mäta uthållighet – som man ropar får man svar. Lagerberg, C. Föredrag under workshopen "Mat och miljö", Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 1 februari 2001. Ladda hem
 • Tre år med CUL. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk, mellan år 1998-2000. Beställ (gratis)
 • Vegan food on 800 squaremetres. (engelsk). Lilja May Otto. Studentprojektet på Ekhaga försöksgård 2001. Ladda hem
 • Åtgärder för att skapa ett mångfaldsjordbruk med naturliga pollinatörer i fokus. Jens Risberg. Studentprojektet på Ekhaga försöksgård 2001. Ladda hem
 • Aktiviteter på Ekhaga 2000. Häftet beskriver projekten som pågick på Ekhaga försöksgård under 2000. Ladda hem
 • Minnesanteckningar – betesseminarium. Minnesanteckningar från seminariet, den 14/1-1999, ”Ekologisk köttproduktion och naturvård i hagmarker – hur slår man två flugor i en smäll?” Ladda hem
 • Ekologisk husdjursskötsel – Underlag till ramprogrammet Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Underlaget har utarbetats av ett antal arbetsgrupper inom olika områden.1998. Ladda hem
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt, försöksgårdar och skoljordbruk inom ekologiskt lantbruk i Sverige 1998. Projektkatalog. Pris: 100 kr. Beställ

 

Publicerad: 05 december 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…