Ekologiskt lantbruk 51

Senast ändrad: 05 december 2023

Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta – effektivare odlingssystem

Författare: Gärd L-Baeckström

Ladda ned hela rapporten som PDF-fil här

Nätbilagor till rapporten

Rubriker till nätbilagor (ladda ned rubriker i eget dokument)
Nätbilaga 1. Konventionellt- (KONV) och ekologiskt- (EKO1) odlat höstvete: (a) falltal (sek.) (b) hektolitervikt (g/l), 1992-2004.

Nätbilaga 2. KONV-, EKO1- och EKO2- odlat vårvete: (a) falltal (sek.), (b) hektolitervikt (hl), 1994-2004.

Nätbilaga 3. KONV- , EKO1- och EKO2- odlad havre: falltal (sek), 1994-2004.

Nätbilaga 4. (a) Tabell över avkastning, rent frö, oljehalt och klorofyllhalt i lin i KONV och EKO1 och skillnaden mellan systemen (1993-2001). Figurer på (b) avkastning kg/ha, (c) rent frö %, (d) oljehalt % och (e) klorofyllhalt (ppm).

Nätbilaga 5. KONV- och EKO- odlad vall I: (a) energi (MJ/kg ts (100% ts), (b) AAt (g/kg ts), (c) Ca (g/kg ts), (d) P (g/kg ts), (e) K (g/kg ts) och (f) Mg (g/kg ts), 1992-2004

Nätbilaga 6. KONV- och EKO- odlad vall II: (a) energi (MJ/kg ts), (b) AAt (g/kg ts), (c) Ca (g/kg ts), (d) P (g/kg ts), (e) K g/kg ts och (f) Mg g/kg ts, 1992-2004.

Nätbilaga 7. KONV- och EKO- odlad vall III.: (a) avkastning (kg ts/ha), (b) Smb ( råprotein (g/kg ts), (c) PBV (g/kg ts), (d) råprotein (g/kg ts), (e) klöverhalt (%), (f) energi (MJ/kg ts), (g) Mg (g/kg ts), (h) AAt (g/kg ts),( j) Ca (g/kg ts), (k) P (g/kg ts) och (l) K (g/kg ts), 1993-1999.

Nätbilaga 8. Förändring av (a)  K-AL (mg/100g jord), (b) P-AL (mg/100g jord), (c) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 17, 1981-1996. Förändring av (d) K-AL (mg/100g jord), (e) P-AL (mg/100g jord) och (f) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 18, 1981-2005.

Nätbilaga 9. Förändring av (a) K-AL (mg/100g jord), (b) P-Al (mg/100g jord) och (c)  pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 19, 1981-2005. Förändring av (d) K-AL (mg/100g jord), (e) P-AL (mg/100g jord) och (f) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 22, 1980-2005.

Nätbilaga 10. Förändring av (a) K-AL (mg/100g jord), (b) P-AL (mg/100g jord) och (c) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 23ÖS, 1980-2005. Förändring av (d) K-AL (mg/100g jord), (e) P-AL (mg/100g jord) och (f) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 23VÄ, 1980-2005. Förändring av (g) K-AL (mg/100g jord), (h) P-AL (mg/100g jord) och (j) pH respektive K/Mg-kvoten för skifte 24, 1980-2005.

Nätbilaga 11. Förändring av (a) K-AL (mg/100g jord), (b) P-AL (mg/100g jord) och (c) pH repektive K/Mg-kvoten för skifte 1 (KONV),  1991-2005 samt för skifte 10 (KONV) (d) K-AL (mg/100g jord), (e) P-AL (mg/100g jord) och (f) pH respektive K/Mg-kvoten, 1991-2005.

Nätbilaga 12. Resultat av regressionsanalyser av K-AL och P-AL på 8 EKO1-skiften under 16 år (varav ett skifte under 21 år).

Nätbilaga 13a-j. Olika markparametrars förändring för de ekologiska skiftena på Kvinnersta 1980-2005.

Nätbilaga 14a-f. Olika markparametrars förändring för de konventionella skiftena på Kvinnersta, 1991-2005.

Nätbilaga 15. Olika X-matrisers påverkan på Y-matrisen, kg N/ha, i höstvete. (Tillhör L-Baeckström et al. 2006a) 

Nätbilaga 16. (a) Ogräs i olika odlingssystem i höstvete (KONV och EKO1), 1993-1998 och (b) forts. i höstvete, (kg/ha) 1999-2004.

Nätbilaga 17. (a) Ogräs i olika odlingssystem i vårvete (KONV och EKO1), 1995-1999, (b) forts. i vårvete (KONV och EKO1), 2000-2004, (c) samt i vårvete (EKO2), (kg/ha) 1999-2002.

Nätbilaga 18. Bladfläcksjukans utveckling i % angripna blad 1-3 (a) höstvete, (b) vårvete och (c) havre i konventionellt och ekologiskt odlingssystem, ve 21-31, 1993-2004.

Nätbilaga 19. Havrebladlusens (Hb), sädesbladlusens (Sb) och gräsbladlusens (Gb) utveckling i antal löss/strå (a) höstvete, (b) vårvete och (c) havre i KONV  och EKO1 under ve 21-31, 1993-2004.

Nätbilaga 20. (a) Jämförelse av TB1, mellan ekologiskt och konventionellt odlad vall I, 1992-2004, (b) differens i TB1, mellan EKO- och KONV-odlad vall I, (c) jämförelse i TB1, mellan EKO- och KONV-odlad vall II, 1993-2004, (d) differens i TB1, mellan EKO- och KONV-odlad vall II, samt (e) TB1 för EKO-odlade proteingrödor, 1992-2004.

Nätbilaga 21. (a) Sammanställningar över TB1 i EKO-växtföljderna över alla år, 1992-2004 och (b) sammanställningar över TB1 i KONV-växtföljderna över alla år, 1992-2004.

Nätbilaga 22. Ingångsvärden att använda vid bidragskalkylering (EKO1). (a) står för hela beräkningsgrunden för år 1992 med tillhörande bidragskalkyler för varje enskild gröda i växtföljen. Vissa år finns både a- och b-alternativ, där b-alternativet saknar en gröda i växtföljden som i verkligheten. Det är b-alternativet som vi har räknat med. (b) står för 1993, (c) för 1994 osv.

Nätbilaga 23. Ingångsvärden att använda vid bidragskalkylering (KONV). Motsvarande enligt ovan gäller för KONV.


Kontaktinformation