Formas

Senast ändrad: 11 december 2023

På regeringens uppdrag avsätter forskningsrådet Formas 23 miljoner kronor årligen för att finansiera forskning inom ekologisk produktion. Av dessa används fem miljoner kronor per år till CORE Organic där ett antal EU-länder utlyser och samfinansierar medel för transnationella forskningsprojekt inom ekologisk produktion.

Formas skriver följande i sin presentation av utlysningen till forskning om ekologisk produktion:

"... För att utveckla den ekologiska produktionen och livsmedelskonsumtionen mot ökad hållbarhet behövs ny forskningsbaserad kunskap inom flera områden. Forskningen kan omfatta olika delar av hela livsmedelskedjan från primärproduktion inom jord- och trädgårdsbruk till förädling och marknad för ekologiska livsmedel. Jämförelser med konventionella produktionsformer är generellt angelägen.

Forskning för att utveckla ekologisk produktion kan vara aktuell inom alla vetenskapsområden. Den får också gärna vara av ämnesövergripande karaktär och spänna över flera vetenskapsområden eller olika discipliner.

...

Den forskning som Formas finansierar ska vara relevant för näringsutövande med anknytning till ekologisk produktion. Ett uttryck för denna näringsinriktnings prioriterade behov av forskning finns publicerat i det ramprogram för forskning 2010-2012 som tagits fram av CUL (Centrum för Uthålligt Lantbruk) efter samråd med berörda aktörer."

Fakta:

Läs mer om ekorelevanta projekt finansierade av Formas på Ekofakta.se


Kontaktinformation