Djurens roll i ett framtida hållbart lantbruk

Senast ändrad: 04 oktober 2023
En grupp kor på bete.

Elin Röös och Olle Torpman har med stöd av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetat med ett projekt om djurens roll i ett framtida ekologiskt lantbruk. Resultatet av projektet presenterades vid ett seminarium där inbjudna forskare, lantbrukare och representanter för bransch och myndigheter diskuterade framtiden för djurhållning i ett hållbart livsmedelssystem.

Djurhållningen är central inom ekologisk produktion både med tanke på att djurhållning dominerar det svenska ekologiska jordbruket idag och för att djur ingår som en viktig del i agroekologiska system. Därför är det relevant för det ekologiska lantbruket att reflektera över djurens roll framöver vilket detta projekt haft som syfte att göra med hjälp av argumentationsanalys.

Argumentationsanalys går kort och gott ut på att analysera argument för respektive emot en viss ståndpunkt, för att därigenom fastställa huruvida det finns tillräckligt stöd för ståndpunkten ifråga. Att utvärdera en verksamhet, som i detta fall djurhållning i Sveriges framtida lantbruk, kräver på motsvarande vis ett sammanställande av de argument som finns för respektive emot denna verksamhet.

Texterna till bloggen har bland annat bearbetats med genom åtta seminarier som hölls under hösten 2021. Argument för djurhållning i ekologisk produktion diskuterades vid varje tillfälle baserat på ett utkast av rapporten. Till varje seminarietillfälle bjöds ett antal ämnesexperter in för att granska rapportens innehåll och återkoppling från experterna beaktades sedan vid färdigställandet av texterna.

Läs bloggen här: Djurens roll – En analys av argumenten för djurhållning i det framtida jordbruket

Vid lanseringen av bloggen ville vi lyfta blicken och se framåt. Frågor som diskuterades var bland annat hur vi kan skapa hållbara djursystem, djursystem som inte konkurrerar med mat till människor. Resurseffektiva, resilienta system som tar tillvara på lokala resurser.

Inbjudna gäster:

  • Åsa Lannhard Öberg – Jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket
  • Anna Wallenbeck – Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU
  • Anton Järild – Kommunikationsstrateg Organic Sweden
  • Håkan Carlborg – Ekolantbrukare Knutby, årets ekobonde 2020

 

Inspelningen är inte tillgänglig här längre men du kan ta del av den genom att skicka ett mejl till epok@slu.se