Forskning och utveckling inom ekologisk produktion 2017

Senast ändrad: 06 december 2023

Den 17-18 oktober i Linköping diskuterades aktuell forskning och utveckling kring ekologisk matproduktion. Nu finns presentationerna tillgängliga att ladda ned.

Under FoU-dagarna i Linköping blev det möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuell forskning. I programmet fanns tre spår: trädgård, växtodling och husdjur, samt gemensamma sessioner.

En inledande session var "Lösningar för framtidens hållbara kretslopp", där bland annat Anne-Kristin Løes från Norge pratade om behovet av nya växtnäringskällor i det ekologiska jordbruket för att näringsförsörjningen ska bli långsiktigt hållbar, som till exempel att recirkulera fosfor från avfallsprodukter. FoU-dagarna avslutades med presentationer om EU:s nya ekoförordning och möjligheter och flaskhalsar i ekoproduktionen för att nå regeringens nya ekomål om att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt år 2030.

Husdjursspåret: Foder, ägg och tramptålighet

Husdjursspåret innehöll en stor bredd av föredrag. Bland annat berättade Mats Höglind från Nibio i Norge om vikten av att ha anpassade arter/sorter  för att anpassa sin grovfoderproduktion till klimatförändringen. Vi fick också höra om tramptålighet hos olika fröblandningar på betesvallar och att markstabiliserande materia kan vara ett komplement på hårt belastade betesytor.

Det var också flera presentationer som handlade om produktion och välfärd hos våra husdjur. Till exempel hur smågrisdödligheten påverkas av att suggor och smågrisar hålls i grupphållninssytem och vilka fördelar och utmaningar som finns med nya hybrider i ekologisk kycklingproduktion.

Åsa Odelros från föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion redogjorde för hur man i branschen arbetet med att sänka dioxinhalterna i ekologiska ägg. Ett föredrag handlade om hur olika produktionsmodeller från svensk lammproduktion påverkar tillväxt, slaktkroppskvalitet och köttkvalitet hos okastrerade bagglamm. Johanna Karlsson från SLU berättade också att hög grovfodergiva i tidig laktation inte är negativt för mjölkavkastningen, men kan göra att kon tappar i hull. Däremot bidrar det till en högre nettoproduktion av livsmedel.

Växtodlingspåret: Lustgas, baljväxter och kvickrot

Även växtodlingspåret innehöll många spännande och uppskattade föredrag och intressanta diskussioner. Sara Hallin från SLU berättade exempelvis om en ganska nyupptäckt grupp av mikroorganismer som kan reducera lustgas i marken, vilket kan komma att få stor betydelse för att kunna minska dessa utsläpp. Men forskningen är ännu i sin linda. Flera presentationer tog upp potentialen att öka odlingen av baljväxter i Sverige och även hur man kan skapa nya typer av livsmedel med baljväxtbas. Ogräs och gödsling fanns också med i programmet där Göran Bergkvist sammanfattade kunskapsläget och berättade om nya resultat om kvickrotskontroll i växande gröda där flera projekt genomförts under de senaste åren, och Eva Salomon verksam både vid EPOK och vid RISE pratade om rötrester.

Trädgårdsspåret: Biodiversitet och mellangrödor

I trädgårdsspåret var markbördighet ett fokusområde, bland annat med föredrag av Richard de Visse från SEGES i Danmark. Biodiversitet och mellangrödor var ett annat tema där bland annat David Hansson och Sven-Erik Svensson från SLU presenterade nya resultat om sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper i grönsaksväxtföljder. Flera av mellangrödorna visade bra resultat, såsom oljerättika, honungsört, bovete och hampa.