Jordbruksverkets FoU

Senast ändrad: 29 mars 2021

Jordbruksverket fördelar medel till försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion. Syftet med projekten är att ge tillämpad kunskap inom områdena djurhälsa, djurhållning, trädgård och växtodling i ekologiskt lantbruk.

Beviljade projekt 2012

Husdjur

 • Ökad proteinkvaliteten på inhemska foderråvaror genom värmebehandling på gårdsnivå, Ansvarig: Rolf Spörndly, SLU, Inst. f. husdjurens utfodring och vård, Kungsängens forskningscentrum, Bidrag 2012: 82 065 kr
 • Förbättrad proteinkvalitet på lokala foderråvaror genom värmebehandling Ansvarig: Mårten Hetta, SLU, Inst. f. norrländsk jordbruksvetenskap Umeå, Bidrag 2012: 300 000 kr

Trädgård

 • Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong, Ansvarig: Birgitta Svensson, SLU, Inst. f. växtvetenskap Alnarp, Bidrag 2012: 200 000 kr
 • Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling, Ansvarig: David Hansson, SLU, Jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet Alnarp, Bidrag 2012: 579 700 kr
 • Biologisk bekämpning av Acrotheciumröta i morötter, Ansvarig: Margareta Hökeberg, SLU, Inst. f. skoglig mykologi och patologi Uppsala, Bidrag 2012: 485 000 kr

Växtskydd

 • Bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) genom olika integrerade odlingsåtgärder Ansvarig: Anders TS Nilsson, SLU, Område Agrosystem Alnarp. Bidrag: 2012: 331 000 kr

Växtodling

 • Kväveeffekt av organiska gödselmedel till vår- och höstsäd, Ansvarig: Sofia Delin, SLU, Skara, Precisionsodling och pedometri, Bidrag 2012: 570 000 kr
 • Utvärdering av nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete som alternativ till kemisk bekämpning, Ansvarig: Nils-Ove Bertholdsson SLU, Inst. f. växtvetenskap, Alnarp. Bidrag2012:100 000 kr
 • Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall, Ansvarig: Eva Stoltz, HS Konsult AB Örebro. Bidrag2012: 167 876 kr
 • Optimalt utnyttjande av kväve vid tillförsel av organiska specialgödselmedel till höstvete, Ansvarig: Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus AB. Bidrag 2012: 17 350 kr
 • Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver, Ansvarig: Henrik Strindberg, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. förening (SFO) Alnarp, Bidrag 2012: 36 542 kr

 

Beviljade projekt 2011

Husdjur

 • Genom deltagardriven forskning undersöka inverkan av foderstaten på kvalitén hos ekologiskt producerad mjölk. Ansvarig: Ritha Jonsson, Länsstyrelsen Västernorrlands län. Bidrag 2011: 270 150 kr 

Trädgård

 • Ogräsbekämpande åtgärder i ekologiska grönsaker - före grödans uppkomst och i dess tidiga utvecklingsstadier. Ansvarig: David Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet, Agrosystem. Bidrag 2011: 546 000 kr 
 • Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel. Ansvarig: Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, Hortikultur. Bidrag 2011: 300 000 kr

Växtodling

 • Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingssystem med jordbruks-, grönsaks- och energigrödor 2006-2012. Ansvarig: Ingemar Larsson, Hushållningssällskapet. Bidrag 2011: 689 000 kr
 • Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling. Ansvarig: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB. Bidrag 2011: 219 898 kr
 • Biologisk kontroll av jordbruna sjukdomar i potatis - ökad skalkvalitet och skörd. Ansvarig: Sadhna Alström, Sveriges lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi. Bidrag 2011: 674 790 kr
 • Säkrare trindsädesodling till mogen skörd i ekologisk odling. Ansvarig: Åsa Käck, Hushållningssällskapet Väst. Bidrag 2011: 373 634 kr
 • Inverkan av borgödsling på skörden av röd- och vitklöverfrö i ekologisk produktion. Ansvarig: Eva Stoltz, HS Konsult AB. Bidrag 2011: 573 626 kr
 • Ekologisk sortprovning av vallgräs. Ansvarig: Magnus A. Halling, Sveriges lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi. Bidrag 2011: 368 100 kr
 • Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete. Ansvarig: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB. Bidrag 2011: 233 581 kr
 • Skyddsgrödans betydelse för skörd och ogräsbestånd i förstaårsvallar med ekologiskt gräsfrö. Ansvarig: Henrik Stridsberg, Sveriges Frö- och Oljeväztodlare ek. för. (SFO). Bidrag 2011: 60 000 kr
 • Växtnäringsförsörjning vallfrö. Ansvarig: Åsa Käck, Hushållningssällskapet Väst. Bidrag 2011: 193 428 kr
 • Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär fortsättning 2010 och 2011. Ansvarig: Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, Hortikultur. Bidrag 2011: 280 000 k