Forskning och utveckling inom ekologisk produktion 2014

Senast ändrad: 06 december 2023

Tema: Lönsamhet på kort och lång sikt- Robusta produktionssystem Jordbruksverket anordnade två FoU dagar den 9 och 10 april 2014. Dagar där rådgivare och forskare kunde mötas och diskutera de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Dagarna innehöll tre parallella spår — ett för forskning inom djurhållning, ett för forskning inom växtodling samt ett för forskning inom trädgård. Dagarna började med ett gemensamt diskussionspass där forskare, rådgivare och lantbrukare delgav sina tankar inför framtiden. Dagarna avslutades också gemensamt med nyheter om det nya landsbygdsprogrammet och en intressant marknadsrapport från Ekoweb.

Dagarna planerades i samråd med Hushållningssällskapet, EkoForsk och EPOK.

Presentationer från FoU-dagarna om ekologisk produktion

Växtodlingsspåret

Nya system som förebygger sjukdomar och håller tillbaka ogräsen

Ta hjälp av understödjande grödor Göran Bergkvist SLU
Kan Brassica- mellangrödor hämma utvecklingen av ärtrotröta? Paula Persson, SLU
Varför skall vi bry oss om malörtsambrosia? Lars Andersson SLU

Växtnäring och kretslopp

Gödsling till ekologisk höstraps Lena Engström SLU
Organiska gödselmedel Sofia Delin SLU
Olika gödslingsstrategier till gräsfrö Ann-Charlotte Wallenhammar Hushållningssällskapet
Rötrester-potential och växtnäringsutnyttjande Eva Salomon, JTI

Bra sorter och friskt utsäde

Förädling av spannmål- viktiga egenskaper testas i nya försök Nils-Ove Bertholdsson, SLU
Sortförsök Jannie Hagman, SLU

Mellangrödor och baljväxter

Mångfunktionella fånggrödor för bättre kvävehushållning Erik Steen Jensen, SLU
Toppning av åkerböna Gunnar Lundin JTI/ Katarina Holstmark Jordbruksverket

Husdjurspåret

Bete

Kamp mot tramp – strategier mot upptrampade ytor Eva Salomon, JTI
Beteskalven – ett nytt koncept i Danmark Thorkild Nissen, Økologisk Landforening (DK)
Nötkreaturs betesbeteende – har rasen någon betydelse? Anna Hessle, SLU

Djurvälfärd och proteinfoder

Välfärd hos ekologiska mjölkkor – presentation av ett EU-projekt (IMPRO) Karin Jonasson, SLU
Vägar till förbättrad välfärd för slaktdjur Uno Wennergren, Linköpings Universitet (LiU)

Grovfoder och stallmiljö

Uthållig mjölkproduktion med stora mängder hemmaproducerat foder - En fallstudie inom SOLID (EU-projekt) Arja Nykänen ProAgria, Finland
Komposteringsstallar till mjölkkor – funkar det? Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening
Utfodringsstrategier för får Carl Helander, SLU
Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jarstedt, SLU
Hö till mjölkkor – ny teknik och mjölkkvalitet Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening (DK)

Trädgårdsspåret

Grönsaksodling på friland

Växtskydd

Morotsbladloppa – Fångstgröda och fysisk separering av fält Ulf Nilsson, SLU.
Nättäckning mot kålfluga i kålrot Christina Marmolin, HS Skaraborg.

Ogräsreglering, tunnlar och mångfald

Ogräsbekämpning vid tidig etablering av morötter – falska såbäddar, fördröjd sådd och förlängd groningstid David Hansson, SLU.
Odla med naturen. Och sälj smart. Erfarenheter från England Johan Ascard och Carin Bunnvik, Jordbruksverket.

Grönsaksodling och krukodling i växthus

Växtskydd och växtnäringsstyrning

Integrerade bekämpningsstrategier mot skadeinsekter i gurka. Deltagardriven forskning som arbetsmetod Birgitta Rämert, SLU och Elisabeth Ögren, Länsstyrelsen Västmanland.
Tomat – Balanserad gödsling Birgitta Båth, SLU
Erfarenheter från utvecklingsprojekt i Norge. Odlingssystem och växtnäringsstyrning till gurka och andra växthuskulturer och Flytande gödselmedel Silje Stenstad Nilsen och Thomas Holz, Norsk Landbrugsrådgivning.
Plantjordar för ekologisk odling, resultat från en enkät Klara Löfkvist, JTI och Marcus Söderlind, Söderlinds ekologiska grönsaker.

Workshop om samverkan

EPOK ordnade en workshop om samverkan mellan forskning och praktik. Lantbrukare, rådgivare och forskare jobbade intensivt i grupper och resultatet var mycket tydligt.