Ingen eller mycket liten användning av kemisk bekämpning i ekologiskt lantbruk

Senast ändrad: 08 augusti 2023

I ekologiskt lantbruk skyddar man grödorna (växtskydd) från angrepp av skadegörare och från konkurrens från ogräs främst genom förebyggande odlingsåtgärder. På nästan hela den ekologiska arealen görs aldrig någon kemisk bekämpning. Ogräsmedel som i konventionell odling står för merparten av bekämpningarna får inte användas alls. Mot insekter och svampsjukdomar finns ett fåtal tillåtna medel som bara används i ekologiska odlingar av frukt, bär och grönsaker. Dessa medel används inte i vall (fodergröda med fleråriga gräs- och klöverarter), spannmål, baljväxter och oljeväxter som odlas på merparten (99,6 procent) av den ekologiska åkermarken.

Ett fåtal kemiska medel är tillåtna i ekologisk produktion

Mer än 300 ämnen är godkända som kemiska bekämpningsmedel i lantbruket (växtskyddsmedel) enligt EU-lagstiftningen. Odlingssäsongen 2019 var 31 av dessa tillåtna i ekologisk produktion. I Sverige säljs i april 2020 produkter innehållande 142 av de EU-godkända ämnena, varav 11 får användas av ekoproducenter (tabell 1). Jordbruksverket publicerar och uppdaterar en lista med kemiska bekämpningsmedel som är godkända att använda i ekologisk produktion i Sverige [Ref 1]. Listan innehåller även de biologiska bekämpningsmedel som är tillgängliga.

Tabell 1. Kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) som är tillåtna i ekologisk produktion i Sverige i maj 2020 och som är godkända av Kemikalieinspeltionen. [Ref 2][Ref 1]

 Tabell 1. Kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) som är tillåtna i ekologisk produktion i Sverige i maj 2020 och som är godkända av Kemikalieinspeltionen.

A Feromoner är doftämnen, exempelvis insekters sexualferomoner, som används som förvirring av andra insekter, t.ex. äppelvecklare, så att ingen parning sker.
B Produkter finns endast färdigblandad i konsumentförpackningar.
C Pyretriner är aktiva ämnen i extrakt av frön från växten Chrysantemum cineraraefolium
D Spinosad är en blandning av två ämnen som isoleras ur bakterien Saccharopolyspora spinosa

Ekologiska lantbrukare har också tillgång till 16 av totalt 20 inom EU godkända så kallade allmänkemikalier, där exempelvis socker, vinäger, och nässelextrakt ingår. Dessa preparat som genomgått en enklare bedömning får användas för växtskydd utan att vara registrerade som bekämpningsmedel [Ref 3]. Dessutom får alla godkända biologiska bekämpningsmedel användas i ekologisk produktion under förutsättning att de är godkända i Sverige av Kemikalieinspektionen vad gäller mikroorganismer (Jordbruksverket 2020) och Naturvårdsverket när det gäller makroorganismer (nematoder, insekter, spindeldjur) (länk till  avsnitt om biologisk bekämpning).

Kemisk bekämpning är mycket ovanlig

Det finns inga säkra data om exakt hur mycket kemiska bekämpningsmedel som i praktiken används i ekologisk produktion i Sverige. Men klart är att det på merparten av de ekologiska arealerna aldrig används några kemiska bekämpningsmedel.

Ogräsmedel, den mest använda typen av bekämpningsmedel i Sverige är inte tillåtna i ekologisk produktion [Ref 4] [Ref 5][Ref 6]. Inga andra kemiska bekämpningsmedel används heller i jordbruksgrödor såsom vall, spannmål, baljväxter och oljeväxter eller på åkermark i träda, med undantag för järnfosfat som används en del vid allvarliga angrepp av sniglar i vall och oljeväxter. Jordbruksgrödorna utgjorde år 2018 99,6 procent av Sveriges ekologiska åkerareal[Ref 7].  


Några kemiska medel används i ekologisk trädgårdsodling

I ekologisk trädgårdsodling används dock ett fåtal kemiska bekämpningsmedel, det vill säga vid odling av frukt, bär och grönsaker [Ref 8]. Trädgårdsgrödorna odlas på mindre än 0,5 procent av den ekologiska åkerarealen [Ref 7]. I odlingen av trädgårdsgrödorna används dock betydligt färre kemiska bekämpningsmedel i ekologisk produktion än i konventionell. Medlen är också av annan typ än de som används i konventionell odling, de flesta med låg risk för hälsa och miljö. Läs mer: Risker med bekämpningsmedel i ekologisk produktion, Bekämpningsmedelsrester och hälsoeffekter.I de kalkyler som används av odlingsrådgivare [Ref 8], räknar man med mellan 5 och 14 behandlingar med kemiska ogräs-, svamp- och insektsmedel i konventionell produktion av vanliga grönsaker som morot, lök och kålväxter. I de ekologiska odlingarna räknar man inte med någon kemisk bekämpning alls i dessa grödor, enbart några behandlingar med biologiska bekämpningsmedel mot insekter i kål. Det förekommer i undantagsfall också behandling med rapsolja och pyretriner (se Tabell 1), ett medel som betecknas som ett kemiskt bekämpningsmedel. I de nämnda grödorna används istället främst odlingsåtgärder som förebygger angrepp samt exempelvis täckning av grödan med fiberduk och insektsnät som skydd mot insekter.

I konventionell fruktodling kalkylerar man med cirka 15 behandlingar mot ogräs, svamp och insekter med kemiska bekämpningsmedel. Även i den ekologiska kalkylen ingår många behandlingar; tio behandlingar varav åtta med kemiska medel av annan typ än de som används i konventionella odlingar såsom rent svavel och kaliumbikarbonat mot svampsjukdomar, paraffinolja eller såpa mot bladlöss samt ett par behandlingar med biologiska medel mot fjärilslarver. I växthusodlingen är skillnaden mindre mellan konventionellt och ekologiskt, eftersom även konventionella odlare till stor del ersatt kemisk bekämpning med biologisk[Ref 8].

Godkännande av bekämpningsmedel i EU och i Sverige

För att användningen av ett bekämpningsmedel ska vara tillåten måste först det verksamma ämnet vara godkänt i EU. Sedan måste själva produkten som innehåller det verksamma ämnet vara godkänt (registrerat) nationellt i Sverige. Om medlet ska användas i ekologisk produktion, måste det dessutom listas i ekoförordningen. (Läs mer: – Växtskyddsmedel i ekologisk produktion– användning och risker)

Referenser

1. Jordbruksverket 2023. Växtskyddsåtgärder https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder

3. S Furenhed 2019. Allmänkemikalier 2019, Jordbruksverket, mars 2019. https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/allmankemikalier.html

4. SCB 2018. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017. Användning i grödor. Statistiska meddelanden MI 31 SM 1802, Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/contentassets/5cb7b388b27e487a883a7e079f8cd7b6/mi0502_2016i20_sm_mi31sm1802.pdf

5. EG 2007. Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produktier. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1565600243378&from=SV

6. EU 2018. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20180614&qid=1568104702739&from=SV

7. Jordbruksverket 2019. Ekologisk växtodling 2018. Omställda arealer och arealer under omställning. Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, JO 13 SM 1901. https://www.scb.se/contentassets/4cd55499cc8d417d975775e02076e9ff/jo0114_2018a01_sm_jo13sm1901.pdf

8. J Ascard, K Löfkvist, A Mie & M Wivstad 2017. Växtskyddsmedel i ekologisk produktion - användning och risker, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges Lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15706/1/ascard_et_al_181015.pdf