Ingen eller mycket liten användning av kemisk bekämpning i ekologiskt lantbruk

Senast ändrad: 18 mars 2024

I ekologiskt lantbruk skyddar man grödorna (växtskydd) från angrepp av skadegörare och från konkurrens från ogräs främst genom förebyggande odlingsåtgärder. På nästan hela den ekologiska arealen görs aldrig någon kemisk bekämpning. Ogräsmedel som i konventionell odling står för merparten av bekämpningarna får inte användas alls. Mot insekter och svampsjukdomar finns ett fåtal tillåtna medel i Sverige (16 st), såsom såpa, vegetabiliska oljor och växtextrakt, som bara används i ekologiska odlingar av frukt, bär och grönsaker. De kemiska medel som är godkända för ekologisk produktion i Sverige används inte i vall (fodergröda med fleråriga gräs- och klöverarter), spannmål, baljväxter och oljeväxter som odlas på merparten (99,6 procent) av den ekologiska åkermarken.

Ett fåtal kemiska medel är tillåtna i ekologisk produktion

Drygt 300 ämnen är godkända som kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i lantbruket enligt EU-lagstiftningen samt 24 allmänkemikalier och 74 mikroorganismer. Odlingssäsongen 2023 var 31 av dessa tillåtna i ekologisk produktion inom EU. I Sverige får 16 användas i svensk ekologisk produktion (tabell 1). Jordbruksverket publicerar och uppdaterar årligen en lista med kemiska bekämpningsmedel som är godkända att använda i ekologisk produktion i Sverige [Ref 1]. Listan innehåller förutom dessa även de biologiska bekämpningsmedel som är godkända.

Eftersom de växtskyddsmedel som används inom ekologisk produktion alltid måste vara godkända i det land man odlar i skiljer det sig mellan olika länder vad som får användas i ekologisk produktion. Kopparpreparat som används inom ekologisk frukt- och vinproduktion i flera länder är exempelvis inte godkända i Sverige. I EU-förordningen EU 2021/1165 [Ref 2] om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion framgår det vilka fler aktiva substanser som är tillåtna inom EU. 

Trots vad som ibland lite slarvigt sägs finns det några växtskyddsmedel som får användas i ekologisk produktion som kan betecknas som “kemiska”. Kemikalier är dock ett mycket brett och omfattande begrepp och de kemikalier som är godkända inom ekologisk produktion har alla ett naturligt ursprung och merparten är inte toxiska. I en vetenskaplig artikel från 2022 [Ref 3] granskades de preparat som är godkända i ekologisk produktion. För att bedöma kemikaliers giftighet (toxiska egenskaper) finns det ett antal referensvärden att utgå ifrån. Av de 134 aktiva substanser som ingår i ekologiska växtskyddsmedel och granskades i studien, hade 5,5 procent (7 st) ett av EFSA fastställt ADI värde (accepterat dagligt intag), 2,2 procent (3 st) hade ett akut referensvärde (ARfD) och 6 procent (8st) hade ett satt acceptabelt användarexponeringsvärde (AOEL). Aktiva substanser som saknar referensvärde är sådana som inte bedöms ha några toxiska effekter med den kunskap som vi har idag.

Tabell 1. Kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) som är tillåtna i ekologisk produktion i Sverige i mars 2023 och som är godkända av Kemikalieinspektionen. [Ref 4][Ref 1]

Tabell 1. Kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) som är tillåtna i ekologisk produktion i Sverige i mars 2023 och som är godkända av Kemikalieinspektionen.

Observera att listan uppdaterades 2023-03-30 och ger en bild av vad som var godkänt då. Den kan inte användas för att kontrollera vilka preparat som producenter får använda i ekologisk produktion, eftersom detta kan förändras snabbt. Aktuella uppgifter finns i Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel samt på Insatslista.se som är ett publikt register över insatsmedel som får användas av ekologiska odlare i Sverige. 

A Feromoner är doftämnen, exempelvis insekters sexualferomoner, som används som förvirring av andra insekter, t.ex. äppelvecklare, så att ingen parning sker.
B Pyretriner är aktiva ämnen i extrakt av frön från växten Chrysantemum cineraraefolium
C Spinosad är en blandning av två ämnen som isoleras ur bakterien Saccharopolyspora spinosa

Ekologiska lantbrukare i Sverige har också tillgång till 21 av totalt 24 inom EU godkända så kallade allmänkemikalier, där exempelvis socker, vinäger, och nässelextrakt ingår. Dessa preparat som genomgått en enklare bedömning får användas för växtskydd utan att vara registrerade som bekämpningsmedel [Ref 5]. Dessutom får alla godkända biologiska bekämpningsmedel användas i ekologisk produktion under förutsättning att de är godkända i Sverige av Kemikalieinspektionen vad gäller mikroorganismer [Ref 1] och Naturvårdsverket när det gäller makroorganismer, NIS (nematoder, insekter, spindeldjur) (Läs mer om i förebyggande växtskydd och andra bekämpningsmetoder i ekologisk produktion).

Kemisk bekämpning är mycket ovanlig

Det finns inga säkra data om exakt hur mycket kemiska bekämpningsmedel som i praktiken används i ekologisk produktion i Sverige. Men klart är att det på merparten av de ekologiska arealerna aldrig används några kemiska bekämpningsmedel. Ogräsmedel, den mest använda typen av bekämpningsmedel i Sverige är inte tillåtna i ekologisk produktion [Ref 6] [Ref 7]. De kemiska medel som är godkända för ekologisk produktion i Sverige används inte i vall (fodergröda med fleråriga gräs- och klöverarter), spannmål, baljväxter och oljeväxter som odlas på merparten (99,6 procent) av den ekologiska åkermarken [Ref 8].

Ett fåtal kemiska medel används i ekologisk trädgårdsodling

I ekologisk trädgårdsodling används dock ett fåtal kemiska bekämpningsmedel, det vill säga vid odling av frukt, bär och grönsaker. Trädgårdsgrödorna odlas på mindre än en procent av den ekologiska åkerarealen i Sverige [Ref 8]. I odlingen av trädgårdsgrödorna används dock betydligt färre kemiska bekämpningsmedel i ekologisk produktion än i konventionell. Medlen är också av annan typ än de som används i konventionell odling, de flesta med låg risk för hälsa och miljö. Exempel på skonsamma medel är såpa, fårtalg, vegetabiliska oljor och livsmedelstillsatsen kaliumbikarbonat.

Läs mer:

Risker med bekämpningsmedel i ekologisk produktion 

Bekämpningsmedelsrester och hälsoeffekter

I de kalkyler som används av svenska odlingsrådgivare [Ref 9], räknar man med mellan 5 och 14 behandlingar med kemiska ogräs-, svamp- och insektsmedel i konventionell produktion av vanliga grönsaker som morot, lök och kålväxter. I de ekologiska odlingarna räknar man inte med någon kemisk bekämpning alls i dessa grödor, enbart några behandlingar med biologiska bekämpningsmedel mot insekter i kål. Det förekommer i undantagsfall också behandling med rapsolja och pyretriner (se Tabell 1), ett medel som betecknas som ett kemiskt bekämpningsmedel. I de nämnda grödorna används istället främst odlingsåtgärder som förebygger angrepp samt exempelvis täckning av grödan med fiberduk och insektsnät som skydd mot insekter.

I konventionell fruktodling kalkylerar man med cirka 15 behandlingar mot ogräs, svamp och insekter med kemiska bekämpningsmedel. Även i den ekologiska kalkylen ingår många behandlingar; tio behandlingar varav åtta med kemiska medel av annan typ än de som används i konventionella odlingar såsom rent svavel och kaliumbikarbonat mot svampsjukdomar, paraffinolja eller såpa mot bladlöss samt ett par behandlingar med biologiska medel mot fjärilslarver. I växthusodlingen är skillnaden mindre mellan konventionellt och ekologiskt, eftersom även konventionella odlare i Sverige till stor del ersatt kemisk bekämpning med biologisk [Ref 9].

 

Godkännande av bekämpningsmedel i EU och i Sverige

För att användningen av ett bekämpningsmedel ska vara tillåten måste först det verksamma ämnet vara godkänt i EU. Sedan måste själva produkten som innehåller det verksamma ämnet vara godkänt (registrerat) nationellt i Sverige. Om medlet ska användas i ekologisk produktion, måste det dessutom listas i ekoförordningen.

Referenser

1. Jordbruksverket, 2023. Växtskyddsmedel i ekologisk produktion https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr491.html

2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 – av den 15 juli 2021 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=SV

3. Burtscher-Schaden, H.; Durstberger, T.; Zaller, J.G. Toxicological Comparison of Pesticide Active Substances Approved for Conventional vs. Organic Agriculture in Europe. Toxics 202210, 753 https://doi.org/10.3390/toxics10120753

4. Kemikalieinspektionen, 2023. Växtskyddsmedel. https://www.kemi.se/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel

5. Jordbruksverket 2023. Allmänkemikalier 2023 https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/allmankemikalier.html

6. SCB, 2018. Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017. Användning i grödor. Statistiska meddelanden MI 31 SM 1802, Statistiska Centralbyrån. https://www.scb.se/contentassets/5cb7b388b27e487a883a7e079f8cd7b6/mi0502_2016i20_sm_mi31sm1802.pdf

7. EU, 2018. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20180614&qid=1568104702739&from=SV

8. Jordbruksverket, 2023. Ekologisk växtodling 2022. Omställda arealer och arealer under omställning. Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, JO 13 SM 1901. https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2023-05-16-ekologisk-vaxtodling-2022

9. Ascard J, Löfkvist K, Mie A, Wivstad A, 2017. Växtskyddsmedel i ekologisk produktion - användning och risker, SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok), Sveriges Lantbruksuniversitet. https://pub.epsilon.slu.se/15706/1/ascard_et_al_181015.pdf