Ola Lundin

Senast ändrad: 06 december 2023
Bild av Ola Lundin framför en röd vägg.

Ola Lundin är sedan 2021 ansluten till Epok och arbetar med växtodlingssystem inom ekologisk odling. Ola är forskare vid Institutionen för Ekologi på SLU.

Ola har en grundutbildning i miljövetenskap och hans doktorsavhandling handlade om pollinering och kontroll av skadeinsekter i klöverfröodling. Efter disputationen arbetade Ola två år i USA vid University of California, Davis, i ett forskningsprojekt om hur blomremsor kan användas för att stödja pollinering och kontroll av skadegörare i trädgårds- och jordbruksgrödor. Sedan några år är Ola tillbaka på SLU i Uppsala, där han forskar om hur funktionellt viktiga insekter i jordbruket som pollinerare, skadegörare och naturliga fiender kan hanteras och förvaltas i olika grödor. Både i ekologisk och konventionell odling. Mycket av forskningen bedrivs i fält ute hos lantbrukare runt om i Sverige.

På senare tid har jag breddat mina intressen och börjat studera mina frågor som handlar om grödornas pollinering och skydd mot skadegörare i ett bredare odlingssystemperspektiv. Min utgångspunkt för detta är att åtgärder som förbättrar förhållanden i odlingen för pollinering och kontroll av skadegörare bara kommer bli framgångsrika i praktiken om de inte innebär för stora nackdelar i andra aspekter i odlingen. En målsättning är att identifiera system för att odla grödorna som är multifunktionella och begränsar målavvägningarna.

Ola kommer att arbeta med växtodlingssystem inom ekologisk odling hos Epok.

Publikationer

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi... – vad är skillnaden?
Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texten i detta faktablad är
ett utdrag från ekofakta.se.

Fakta och råd om biostimulanter
Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden.

I detta faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.