Ola Lundin

Senast ändrad: 23 november 2022
Bild av Ola Lundin framför en röd vägg.

Ola Lundin är sedan 2021 ansluten till Epok och arbetar med växtodlingssystem inom ekologisk odling. Ola är forskare vid Institutionen för Ekologi på SLU.

Ola har en grundutbildning i miljövetenskap och hans doktorsavhandling handlade om pollinering och kontroll av skadeinsekter i klöverfröodling. Efter disputationen arbetade Ola två år i USA vid University of California, Davis, i ett forskningsprojekt om hur blomremsor kan användas för att stödja pollinering och kontroll av skadegörare i trädgårds- och jordbruksgrödor. Sedan några år är Ola tillbaka på SLU i Uppsala, där han forskar om hur funktionellt viktiga insekter i jordbruket som pollinerare, skadegörare och naturliga fiender kan hanteras och förvaltas i olika grödor. Både i ekologisk och konventionell odling. Mycket av forskningen bedrivs i fält ute hos lantbrukare runt om i Sverige.

På senare tid har jag breddat mina intressen och börjat studera mina frågor som handlar om grödornas pollinering och skydd mot skadegörare i ett bredare odlingssystemperspektiv. Min utgångspunkt för detta är att åtgärder som förbättrar förhållanden i odlingen för pollinering och kontroll av skadegörare bara kommer bli framgångsrika i praktiken om de inte innebär för stora nackdelar i andra aspekter i odlingen. En målsättning är att identifiera system för att odla grödorna som är multifunktionella och begränsar målavvägningarna.

Ola kommer att arbeta med växtodlingssystem inom ekologisk odling hos Epok.