Sammanfattning markbördighet och ekologisk produktion

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Ekologiskt odlade jordar har ofta genomsnittligt högre mullhalt, större biologisk aktivitet och en stabilare jordstruktur. Även daggmaskar kan gynnas av ekologisk produktion och särskilt av den organiska gödseln. De främsta orsakerna till detta är att fleråriga gräs-klövervallar är vanligare och att mer organisk gödsel används på ekologiska gårdar.

Ekologisk produktion kan öka mullhalten

Markens organiska material, mullen, är viktig för en jords bördighet. Ekologiskt odlade jordar har ofta genomsnittligt högre mullhalt och innehåller totalt sett mer organiskt material (och därmed organiskt bundet kol) än konventionellt odlade jordar. De främsta orsakerna till det är att fleråriga gräs-klövervallar är vanligare och att mer organisk gödsel används på ekologiska gårdar.

Läs mer>


Ekologisk produktion gynnar livet i marken

Den biologiska aktiviteten är genomgående större i ekologiska än i konventionella jordar, med fler mikroorganismer och fler djur i marken. Det beror på mer varierade växtföljder med fler grödor, högre andel baljväxter och att mer organiskt material förs tillbaka till jorden. Men mikroorganismernas aktivitet påverkas också av temperaturen vilket kan utjämna skillnaderna mellan produktionsformerna vid låga temperaturer i marken. Även daggmaskar kan gynnas av ekologisk produktion och särskilt av den organiska gödseln.

Läs mer>


Ekologisk produktion kan bidra till bättre markstruktur

Vallen och tillförseln av stallgödsel i ekologisk produktion bidrar till en stabilare jordstruktur. Mer växtrötter och annat organiskt material stabiliserar jordaggregaten och minskar risken för igenslamning, ytavrinning samt bortförsel av jordpartiklar, växtnäring och organiskt material med vind och vatten. Dessutom gynnar det organiska materialet daggmaskar som ytterligare förbättrar strukturen.

Läs mer>