SLU-nyhet

Forskningsmedel till 15 nya ekoprojekt

Publicerad: 18 december 2013

Sex ansökningar beviljas medel inom Stiftelsen Lantbruksforsknings ekosatsning på 12,5 miljoner kronor. Dessutom får nio ekoansökningar medel inom ordinarie forskningsprogram.

De projekt som beviljas inom ekosatsningen kommer från sex olika områden och handlar om ekokyckling, foder till mjölkkor, resistent potatis, åkerböna som grisfoder, bekämpning av lagringssjukdomar på äpplen och päron samt sortblandning i växtodlingen.

– Projekten har en stor spridning och kommer vart och ett stärka den ekologiska produktionen och även ge ny kunskap till det konventionella lantbruket och trädgårdsnäringen, säger Lena Strålsjö, stiftelsens forskningschef.

Utöver de projekt som beviljades i den särskilda ekosatsningen får ytterligare nio ekoansökningar pengar inom de ordinarie forskningsprogrammen. Sex projekt inom växtodling och trädgård samt ett projekt vardera inom företagande, kött och slaktfjäderfä beviljas.

– Det är forskningsprojekt som stiftelsens beredningsgrupper bedömer ha både hög relevans för näringen och hög kvalitet, konstaterar Lena Strålsjö.

Årets särskilda ekosatsning finansieras med 12 miljoner kronor från Forskningsrådet Formas och 500 000 kronor från KRAV. De övriga ekoprojekten finansieras inom respektive forskningsprogram med en kombination av privata medel och statlig samfinansiering genom Formas.

Eko

Samtliga ansökningar som beviljas forskningsmedel. Projektnummer, titel, huvudsökande och organisation samt program inom parentes.

H1343143
”Långsiktigt hållbara produktionssystem för ekologiskt kycklingkött – Effekt av avelsmaterial och produktionsmiljö på produktivitet, djurvälfärd och miljöbelastning”
Anna Wallenbeck, SLU
(slaktfjäderfä)

H1330241
”Producera mjölk på bara vall och spannmål – en ekologisk modell som kan vara ekonomiskt lönsam, men passar alla kor?”
Rolf Spörndly, SLU
(mjölk)

H1342236
”Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för hela Sverige”
Ulrika Carlson-Nilsson, SLU
(potatis)

H1350188
”Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion – egenskaper och användbarhet hos olika sorter”
Maria Neil, SLU
(kött)

H1356193
”Utveckling av bekämpningsstrategi mot lagringsjukdomar i ekologiskt odlade äpplen och päron, ett samverkansprojekt”
Marie Olsson, SLU
(trädgård)

H1333072
”Sortblandning – ett robust odlingssystem”
Velemir Ninkovic, SLU
(växtodling)

Eko-projekt inom de ordinarie forskningsprogrammen

Samtliga ansökningar som beviljas forskningsmedel. Projektnummer, titel, huvudsökande och organisation samt program inom parentes.

H1346123
”Tjänster och gentjänster – hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhetsarbete?”
Christel Cederberg, SIK
(företagande)

H1350161
”Ny metod för virulensbestämning av fotrötebakterier hos får”
Erik Eriksson, SVA
(kött)

H1330107
”Kartläggning av tarmhälsa hos ekologisk kyckling och effekt av vaccination mot koccidios”
Désirée Jansson, SVA
(slaktfjäderfä)

H1356158
”Bekämpningsstrategier med miniträda och avbrottsgrödor mot nattskatta och bägarnattskatta i en ekologisk växtföljd med potatis, morot och lök”
David Hansson, SLU
(trädgård)

H1356063
”Appliceringsteknik med fokus på biologiska växtskyddsmedel”
Klara Löfkvist, JTI
(trädgård)

H1333172    
”Förädling av ärt för ökad motståndskraft mot rotröta”
Magnus Karlsson, SLU
(växtodling)

H1333211
”Effektivt utnyttjande av flytgödsel och rötrest – on-lineanalys av gödselkvalitén som möjliggör anpassad gödsling”
Bo Stenberg, SLU
(växtodling)

H1333073
”Kontroll av skadeinsekter i klöverfröodlingar med biologiska metoder”
Olle Anderbrandt, Lunds universitet
(växtodling)

H1333178
”Ökad skörd och odlingssäkerhet med optimerad fördelning av utsädet i raden vid sådd på 25 cm radavstånd”
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
(växtodling)


Kontaktinformation