Biosanering av DDT-förorenad jord

Senast ändrad: 16 juni 2022
Stephanie tar prov av jord vid plantskola. Foto.

Projektet fokuserar på biosanering av DDT-förorenad jord vid skogsplantskolor med ligninnedbrytande svampar (Myco-DDT). Svamparna har förmåga att bryta ned klorerade organiska miljöföroreningar, som DDT.

Insektsmedlet diklordifenyltrikloretan (DDT) användes i skogssektorn i Sverige fram till 1970-talet för att bekämpa skadeangrepp från granbarkborren. Den tidigare omfattande användningen av DDT på skogsplantskolor, där DDT applicerades genom att spraya plantorna eller genom att blötlägga plantorna i DDT före plantering, har resulterat i att cirka 750 plantskolor klassificeras som mycket förorenade idag. Konventionell sanering omfattar schaktning och deponering av den förorenade jorden. Med tanke på antalet förorenade områden och den mängd jord som behöver saneras anses inte detta tillvägagångssätt vara en praktisk och ekonomiskt hållbar lösning. Bioremediering med ligninnedbrytande svampar har föreslagits som en väg framåt, men ännu inte utvärderats i fält.

Ligninnedbrytande svampar producerar enzymer som är specialiserade på att bryta ner lignin, och har även visat sig ha förmågan att bryta ned klorerade organiska miljöföroreningar, som DDT.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla en ny, resurseffektiv in situ biosaneringsmetod för DDT-förorenade jordar med hjälp av ligninnedbrytande svampar. Den utvecklade metoden kommer att utvärderas i fält för att ge vägledning för användning av svampar som biosaneringsmetod för DDT-förorenad mark vid skogsplantskolor till myndigheter och intressenter.

Detta 4-åriga forskningsprojekt finansieras av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Sveaskog.