Forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat

Senast ändrad: 05 december 2023

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetar med samordning och initiering av forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Syftet är att:

  • bidra till att forskningen håller hög kvalitet och är av stor relevans för olika målgrupper
  • främja samarbete och tvärvetenskap genom samordning av forskningen
  • bidra till ökad internationell samverkan

Svensk forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat har under de senaste 15 åren till stor del finansierats med öronmärkta medel genom att Formas, SLU EkoForsk samt Jordbruksverket har haft speciella forskningsutlysningar inom området. Även Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) finansierar forskning inom ämnesområdet liksom Ekhagastiftelsen.

Forskningsagenda

Epok har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk; lantbrukare, rådgivare, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattare, finansiärer och forskare.

Syftet med forskningsagendan är att:

  • bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper
  • medverka till att forskning om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk
  • identifiera forskning som behövs för att uppnå politiskt satta mål
  • främja samarbete och tvärvetenskap

I september 2022 publicerades den nya agendan Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Agendan har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen och ringar in, exemplifierar och sammanfattar forskningsbehov på både kort och lång sikt.

Den gamla agendan från 2013 finns här: Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 (på engelska Research Agenda for Organic Agriculture 2013).

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet är viktigt för att stärka kvaliteten i forskningen. CORE Organic var ett så kallat ERA-NET-projekt där ett antal EU-länder utlyst och samfinansierat medel för transnationella forskningsprojekt. Formas har varit den svenska samarbetspartnern inom projektet. Några av projekten inom den nu pågående programperioden, CORE Organic Cofund som startade 2018, pågår fortfarande men har ingen svensk medverkan. Kommunikationsverksamheten inom CORE Organic Cofund har koordinerats av Epok. ERA-NET som samarbetsform finns inte längre inom Europasamarbetet för forskning och CORE Organic övergår från och med hösten 2022 i ett mer lösligt nätverk kallat CORE Organic Pleiades.

TP Organics, är en gemensam europeisk plattform för forskning inom ekologiskt lantbruk, där Epok är medlem och fungerar som nationell plattform..

Epok arbetar även för ökad nordisk samordning, och samverkar med forskningsorganisationer i grannländerna, till exempel International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) och NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk).

Ambitionen är att alla svenska forskningsprojekt inom området presenteras på Organic E-prints som är en internationell databas för publikationer, forskningsprojekt och forskningsprogram. Epok ansvarar för det svenska redaktörsskapet av databasen.

Projektkatalog

Swedish research on organic food and farming är en sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Sedan 2022 är katalogen uppdaterad och publicerad som webbsidor på Ekofakta.se. Där finns också en sammanfattning av den kartläggning av svensk ekoforskning som Maria Wivstad och Eva Hagström gjorde 2018.