Forskning

Senast ändrad: 10 januari 2022

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetar med samordning och initiering av forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Syftet är att:

  • bidra till att forskningen håller hög kvalitet och är av stor relevans för olika målgrupper
  • främja samarbete och tvärvetenskap genom samordning av forskningen
  • bidra till ökad internationell samverkan

Svensk forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat har under de senaste 15 åren till stor del finansierats med öronmärkta medel genom att Formas, SLU EkoForsk samt Jordbruksverket har haft speciella forskningsutlysningar inom området. Även Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) finansierar forskning Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013inom ämnesområdet liksom Ekhagastiftelsen.

För att underlätta finansiärernas prioriteringar samordnar Epok arbetet med att ta fram ett samlat dokument med de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven för den ekologisk livsmedelskedjans väg mot ökad hållbarhet, effektivitet och miljö- och samhällsnytta. Det gällande dokumentet heter Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 det finns också på engelska och heter då Research Agenda for Organic Agriculture 2013. En ny forskningsagenda arbetas fram under 2021.

Det internationella samarbetet är viktigt för att stärka kvaliteten i forskningen. CORE Organic är ett så kallat ERA-Net-projekt där ett antal EU-länder utlyser och samfinansierar medel för transnationella forskningsprojekt. Formas är den svenska samarbetspartnern inom projektet. Projekten inom den nu pågående programperioden, CORE Organic Cofund startade 2018. Av de tolv projekt som får stöd i programmet har sju svenskt deltagande. Kommunikationsverksamheten inom CORE Organic Cofund koordineras av Epok.

Idag finns även TP Organics, som är en gemensam europeisk plattform för forskning inom ekologiskt lantbruk.

Epok arbetar även för ökad nordisk samordning, och samverkar med forskningsorganisationer i grannländerna, till exempel International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) och NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk).

Det finns ingen svensk databas om forskning inom ekologiskt lantbruk men ambitionen är att alla svenska forskningsprojekt inom området presenteras på Organic E-prints som är en internationell databas för publikationer, forskningsprojekt och forskningsprogram. EPOK ansvarar för det svenska redaktörsskapet av databasen.

Swedish research on organic food and farming 2008–2018 är en sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen samt det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Puplikationen innehåller också en sammanfattning av den kartläggning av svensk ekoforskning som Maria Wivstad och Eva Hagström gjorde 2018.


Kontaktinformation