Kursprogram

Senast ändrad: 05 december 2023

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i det ekologiska lantbrukets produktionsvillkor och ge förståelse för helheten på företagsnivå. I kursen kommer vi att förmedla den senaste forskningen inom ekologisk produktion och kombinera det med kunskap från rådgivning och praktiska erfarenheter.

Program

Programmet är under planering men följande teman kommer vara med på introduktionsdagarna:

 • Historik och grundläggande principer för ekologiskt lantbruk
 • Ekonomi och marknad inom ekologisk produktion
 • Växtodlingsplanering i ekologisk produktion – djur- och växtodlingsgården
 • Regler inom ekologisk produktion – KRAV och EU
 • Valbara spår dag 2 inom växtodling/trädgård och djurhållning
  • Växtodling/trädgård: Teman inom växtföljd, ogräs, näringsämnen etc
  • Djurhållning: utfodring, utevistelse, grovfoderproduktion etc
 • Ekologisk produktion i ett större perspektiv
 • Inlägg med erfarenheter från praktik och rådgivning

Krav för godkänd kurs

Du får ett intyg för godkänd kurs om du har deltagit på 80 % av kurstiden, samt levererat och fått hemuppgifter och projektarbete godkända, sammantaget kräver kursen cirka 10 dagar och är uppdelat i följande moment:

 • Introduktionsdagar, 2 dagar den 23-24 mars april 2022*
 • Videoföreläsningar och hemuppgifter för självstudier, cirka 2 dagar

         Projektarbete, cirka 4 dagar

Temat för projektarbetena är fritt och det viktigaste är att det är av intresse för deltagaren. Här är några exempel:

- Omläggningsanalys från konventionellt till ekologiskt
- Fördjupningsanalys om ogrässtrategier
- Betesstrategier i mjölkproduktionen
- Förebyggande och direkta växtskyddsmetoder i fruktodling
- Analys av ekonomin vid omläggning
- Miljöeffekter av ekologisk produktion
- Kort skriftlig redogörelse på högst 5 sidor men tyngdpunkten i arbetet är en presentation på avslutande workshop.

 • Avslutande workshop, 2 dagar den 23-24 november 2022 på SLU Ultuna i Uppsala*

Fokus på att redovisa och diskutera projektarbeten samt helhetsperspektiven i den ekologiska produktionen samt fördjupning i aktuella ämnen.

*Det kommer vara möjligt att delta digitalt på kursdagarna i Uppsala. Vi ser dock helst att så många som möjligt kommer till Ultuna andra kurstillfället för bättre respons och diskussion vid projektredovisningar