SLU-nyhet

Är långväga import av ekologiska produkter hållbart?

Publicerad: 05 oktober 2011

Klimatutsläpp utmed hela livsmedelskedjan av sojabönor från Kina respektive apelsinjuice från Brasilien till Danmark har studerats i en avhandling från Köpenhamns universitet ’Environmental assessment of imported organic products : Focusing on orange juice from Brazil and soybeans from China’, av Marie Trydeman Knudsen.

Några av studiens slutsatser var att transportens andel av utsläppen av klimatgaser var cirka 50 procent, både för importen av sojabönorna från Kina och för importen av juice från Brasilien. Transporten skedde huvudsakligen med båt och resultaten visar att klimatutsläppen är lika stora, eller till och med något större om produkterna transporteras med lastbil från södra Europa jämfört med en fartygstransport från Sydamerika. Transportens andel av de totala utsläppen av klimatgaser varierar dock kraftigt mellan olika produkter och produktionssätt.  För kött till exempel står transporten från motsvarande områden i allmänhet för en mycket lägre andel, maximalt 20 procent.

När miljöeffekter i sin helhet analyserades visade resultaten att produktion av ekologiska sojabönor hade lägre miljöpåverkan än konventionell produktion vad gäller utsläpp av växthusgaser, anrikning av näringsämnen samt användning av icke förnybar energi. När det gällde juice var skillnaderna mellan ekologisk och konventionell produktion inte lika lätta att tolka. Orsaken var bland annat skillnader mellan småskalig och storskalig ekologisk produktion, där den småskaliga produktionen hade lägre utsläpp av växthusgaser och högre biodiversitet.

I avhandlingen pekar Marie också på att det är viktigt att väga samman olika slags miljöeffekter, inte bara klimatpåverkan, när vi som konsumenter ska välja mellan olika produkter.


 


Kontaktinformation