SLU-nyhet

Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna

Publicerad: 05 oktober 2011

Problemen med skadeinsekter i odlingslandskap och hemträdgårdar skulle kunna reduceras om de naturliga fienderna fick bättre livsbetingelser. Så beskriver Ulf Nilsson tanken bakom så kallad ”bevarande biologisk bekämpning” i sin doktorsavhandling från SLU. I det moderna odlingslandskapet saknas ofta nektarproducerande växter, som ger föda åt parasitsteklar, och ostörda övervintringsplatser för rovlevande skalbaggar och spindlar.

Hortonom Ulf Nilsson har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat förutsättningarna för att stärka den biologiska bekämpningen av liljebaggen (Lilioceris lilii) och lilla kålflugan (Delia radicum).

Han inventerade liljebaggens fiender i tre regioner av södra Sverige och i Stockholm. Fyra arter av parasitsteklar som angriper liljebaggen konstaterades och förekomsten av de olika arterna varierade mellan regionerna. Mellan 21 till 57 procent av liljebaggens larver var parasiterade beroende på region och år.

– Effekten av parasitisteklarna på liljebaggen kan stärkas genom att jorden runt liljorna lämnas orörd under hösten, säger Ulf Nilsson. Då skadas inte det övervintrande stadiet av parasitsteklarna.

...

Hortonom Ulf Nilsson, område växtskyddsbiologi vid SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Conservation biological control of insect pests in two horticultural crops. A study of the cabbage root fly Delia radicum and the lily leaf beetle Lilioceris lilii”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

  • Tid: fredagen den 7 oktober klockan 10.00
  • Plats: Craafordsalen, Navet, Alnarp, SLU
  • Opponent: Dr Tim Haye, CABI  Europé.

Kontaktinformation