SLU-nyhet

Hur påverkas markens kolhalt av växtbaserade gödselmedel?

Publicerad: 14 november 2011

I ett 10-årigt fältförsök bibehölls markens halt av organiskt kol bättre vid tillförsel av stallgödsel jämfört med växtbaserat gödselmedel.

Både i ekologiska och konventionella odlingssystem har stallgödsel en positiv inverkan på markens halt av organiskt bundet kol och markbiologiska egenskaper. Gårdar utan djur och egen stallgödsel kan istället använda olika typer av kompost eller restprodukter från livsmedelsproduktion.

Tyska forskare har undersökt hur tillförsel av kogödsel respektive växtbaserad gödsel påverkade markens halt av organiskt kol efter ett 10-årigt fältförsök. Vid den växtbaserade gödslingen tillfördes mjöl av lusern eller bondböna eller vårkornmalt + sockerbetsextrakt olika år och därmed till olika grödor i växtföljden. Även inverkan av ett biodynamiskt preparat testades. Försöket låg på en sandjord med hög omsättning av organiskt material.

Tillförsel av växtbaserad gödsel motsvarande 100 kg N/ha påverkade inte skörden av potatis och höstråg, men hade en svagt negativ effekt på markens halt av organiskt kol. Vid tillförsel av kogödsel motsvarande 100 kg N/ha var mängden organiskt kol i marken signifikant högre än värdet för behandlingen med växtbaserat gödselmedel. Vid ytterligare tillförsel av kogödsel (i medel ca 130 kg N per år) var markens kolhalt signifikant högre efter 10 år jämfört med startvärdet. De biodynamiska preparaten påverkade varken halten av organiskt kol eller den totala mängden kväve i marken.

Författarna pekar på att försökets resultat om de växtbaserade gödselmedlens låga förmåga att bibehålla markens halt av organiskt kol är av stor betydelse för ekologiska odlingssystem. För att kunna dra säkra slutsatser behövs studier göras på långtidseffekter av olika typer av växtbaserade gödselmedel på andra platser och jordar.


Kontaktinformation