SLU-nyhet

Gott om småkryp i sydsvenska dammar

Publicerad: 03 november 2011

Under 2010 lät Jordbruksverket undersöka artrikedomen av småkryp i 20 dammar i Skåne och Halland. Undersökningen visade bland annat att dammarna innehöll olika typer av arter beroende på om de låg på ekologiskt respektive konventionellt brukad åkermark.

En mångfald av småkryp i vattensamlingar på åkermark har betydelse för fågelfaunan och visar att miljön och vattenkvaliteten är god.

– Vi fann att dammarna på ekologiskt brukad mark hade mer finkornigt bottensediment än dammarna på konventionellt brukad mark, som istället innehöll mer sten och block. Detta påverkar vilka arter som finns i dammarna, säger Elisabeth Lundkvist på Calluna AB som genomförde undersökningen.

Ingen skillnad i mångfalden
Men även om dammarna visade sig innehålla olika arter fanns det ingen skillnad i antalet arter eller totala antalet individer inom respektive art. Naturvärdet var särskilt högt i två av de undersökta dammarna, där den ena låg på ekologiskt brukad mark och den andra på konventionellt brukad mark.

Dammarna på ekologiskt brukad mark hade något lägre pH-värde, medan innehållet av närsalter var högre i vattnen som låg på konventionellt brukad mark, vilket tyder på att dessa är mer påverkade av gödsling.

Dammarna påverkas av försurning
I flera dammar visade arterna att dammarna var påverkade av försurning. Vid hög avrinning från jordbruksmarken, till exempel vid snösmältning, hinner inte marken runt våtmarken att buffra det sura vattnet.

– Om man kan minska avrinningstakten på åkermarken skulle problemet med försurningen av småvattnen också minska, säger Ann-Marie Dock Gustavsson på Jordbruksverket.


Kontaktinformation