SLU-nyhet

Gröngödsel till grönsaksodling

Publicerad: 21 september 2011

I en dansk studie har olika växtarter testats som gröngödsel till frilandsgrönsaker. Växtarter med höga halter av fosfor, svavel, kalium och bor identifierades.

Växtbaserade gödselmedel för grönsaksodling
Man skulle kunna uppnå ett bättre utnyttjande av växtnäringen i ekologisk grönsaksodling genom en ökad synkronisering med växtens näringsbehov. Grönmassa har ofta en hög halt av näringsämnen och bryts ned relativt snabbt. Ett sätt att anpassa näringstillförseln bättre till grödans behov skulle därför kunna vara att använda grönmassa för övergödsling vid odling av frilandsgrönsaker.

I en dansk studie har man undersökt näringsinnehållet i olika örter. I vejde (Isatis tinctoria) fanns höga halter av både fosfor, svavel, kalium och bor. Även korsblommiga växter som raps (Brassica napus) och foderrättika (Raphanus sativus) hade höga koncentrationer av fosfor och svavel, medan maskros (Taraxacum officinale) innehöll mycket kalium och bor. Brännäsla (Urtica dioica) och pimpinell (Sanguisorba minor) innehöll mycket bor medan cikoria (Cichorium intybus) hade en hög halt av kalium. En annan intressant växt var trädgårdssyra (Rumex acetosa), med höga halter av fosfor och kalium.

Författarnas slutsats var att det är möjligt att producera gröngödsel som har ett högt innehåll av makronäringsämnen och samtidigt en låg halt av kol. De lägsta kol:kväve-halterna fick man vid tidig skörd av grönmassan. Växtmaterialet måste vara lätt att både lagra, transportera och bruka ner i en växande gröda. Torrt material var lättare att hantera än färskt eller ensilerat, men samtidigt tillkommer kostnaden och energiåtgången för torkningen.


Referens:
Jörn Nygård Sörensen och Kristian Thorup-Kristensen 2011 Plant-based fertilizers for organic vegetable production. Journal of Plant Nutrition 174, 321-332


Kontaktinformation