SLU-nyhet

Svårt att beräkna klimatavtryck av olika produktionssystem

Publicerad: 07 september 2011

Ekologiskt grovfoder har låga utsläpp av växthusgaser och de är lägre än vid produktion av konventionellt grovfoder. Men i övrigt är det svårt att hitta tydliga skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion.

En hög grovfoderandel med hög kvalitet i utfodringen till idisslare har fördelar inte bara för klimatet utan också för andra miljöeffekter såsom kväveutlakning. Det framgår av en studie utförd av SIK med syfte att analysera utsläppen av växthusgaser från ekologiska jordbruksprodukter.

Det stora antalet studier på mjölkproduktion i sin helhet visar dock att utsläpp av växthusgaser är i samma storleksordning per kg mjölk oavsett om produktionen är ekologisk eller konventionell.

En viktig slutsats i studien är att beräkningar av utsläpp från olika produktionssystem är behäftade med stora osäkerheter, vilket gör det svårt att generellt uttala sig om skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. Svårigheterna består exempelvis av att modellerna för beräkning av utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas är osäkra, och att variationen mellan gårdar är stor. Klimatavtrycket i växtodlingen beror exempelvis till stor del på skördenivå och kvävegödslingsstrategi.


Kontaktinformation