SLU-nyhet

Lönsamhet och risk i ekologisk produktion

Publicerad: 21 september 2011

Åsa Sterte vid SLU visade på högre lönsamhet och lägre risk i ekologisk produktion i sin nyligen publicerade magisteruppsats.

Flera tidigare studier har kommit fram till att ekologisk produktion är mer lönsam än konventionell produktion och vissa studier har också visat att risken inte är högre i ekologisk produktion.

I en nyligen publicerad studie av Delbridge m.fl. (2011) jämförs ekologisk och konventionell odling av foderväxter i USA med avseende på lönsamhet och risk. Till skillnad från många tidigare studier baseras resultaten på en lång försöksperiod (1993-2010). Analysen visar att den ekologiska produktionen kännetecknas av högre lönsamhet och lägre risk. Förklaringen till den högre lönsamheten är lägre produktionskostnader och den prispremie som erhålls. Även om en prispremie är en förutsättning för den högre lönsamheten tyder resultaten på att det finns visst utrymme om premien skulle minska i framtiden. Vad gäller produktionskostnaderna är författarna tydliga med att det sannolikt finns ytterligare kostnader (mertid för att inspektera fälten, journalföring och marknadsföring) förenat med ekologisk produktion som de inte tagit med i beräkningen då de är svåra att kvantifiera.

I Åsa Stertes magisteruppsats jämförde hon ekologisk och konventionell växtodling i Sverige, Barriers to convert to organic farming and the role of risk – An empirical application on Swedish data (2011). Hennes analys visade på liknande resultat dvs högre lönsamhet och lägre risk i ekologisk produktion. Flera förklaringar till varför inte fler ställer om till ekologisk produktion trots högre lönsamhet och lägre risk framförs i studierna. Några exempel på dessa är omställningskostnader, osäkerhet om den framtida premien och politisk risk.

Även om många studier dragit slutsatsen att ekologisk är mer lönsam än konventionell produktion är det inte oomtvistat. Till exempel fann Uematsu och Mishra (2011) i en amerikansk studie som fokuserade på hushållsinkomsten att ekologisk produktion inte genererade en signifikant högre hushållsinkomst än konventionell produktion och att den ekologiska produktionen var förknippad med en större risk. Deras resultat visar att kostnaderna i ekologisk produktion (bortsett från omställningskostnader) är betydligt högre framförallt pga högre arbetskostnader, högre försäkrings­premier och högre kostnader för att saluföra sina varor. Mot bakgrund av sina resultat argumenterar de för åtgärder som möjliggör för ekologiska producenter att täcka sina kostnader och inte som nu framförallt fokuserar på omställningskostnader. Även om förutsättningarna i Sverige skiljer sig från de i USA visar sistnämnda studie att det inte finns ett entydigt svar på hur ekologisk produktion står sig i förhållande till konventionell produktion vad gäller lönsamhet och risk.


Kontaktinformation