SLU-nyhet

Ekointensifiering för ökade skördar

Publicerad: 20 november 2012

I en nyligen publicerad review-artikel diskuteras hur lantbrukare kan utnyttja ekosystemtjänster som pollinering, näringsomvandling och skadedjursbekämpning med hjälp av naturligt förekommande fiender för att säkerställa matproduktionen.

Tre forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitetet i Wageningen, Nederländerna och Universitetet i Reading, Storbritannien har i veckan publicerat en review-artikel i tidskriften Trends in Ecology and Evolution. I artikeln diskuterar de hur man genom så kallad ”ekologisk intensifiering” kan utnyttja ekosystemtjänster som pollinering, näringsomvandling och skadedjursbekämpning med hjälp av naturligt förekommande fiender för att säkerställa matproduktionen.

Aktiva trädor och skötsel av åkerholmar
Forskarna beskriver bland annat hur man kan stärka pollinering genom att sätta av åkermark i trädor och genom att öka kvaliteten och mängden av icke-brukade miljöer (exempelvis åkerholmar och betesmarker) i odlingslandskapet. Dessa miljöer bidrar med mat och bo- och övervintringsplatser. Icke-brukade miljöer är också viktigt för att gynna den naturliga bekämpningen av skadedjur.

Minska kemisk bekämpning
För att stärka denna ekosystemtjänst är det också viktigt att minska mängden bekämpningsmedel som används. Om man använder kemisk bekämpning mot skadeinsekter drabbas också de naturliga fienderna negativt. Självklart minskar man då deras förmåga att bekämpa skadeinsekter.

Fånggrödor och stallgödsel
Att odla många olika grödor, att odla fånggrödor och att gödsla med stallgödsel är positivt för näringsomvandligen, eftersom de olika organismer som är viktiga för omvandling av näring gynnas av dessa åtgärder.

Vad har forskarna gjort 
Den review-artikel som forskarna gjort är en sammanställning av en mängd olika studier som tittat på hur olika skötselåtgärder påverkar ekosystemtjänster och där resultaten kan användas för att på bästa sätt bevara den biologiska mångfald som utför ekosystemtjänster och samtidigt producera stora skördar. Forskarna säger dock att det fortfarande saknas information om hur mycket skördarna faktiskt ökar, och om kostnaderna för dessa åtgärder.


Kontaktinformation