SLU-nyhet

Lång säsong för ekologiska hallon

Publicerad: 07 mars 2012

Odling av sommar- och hösthallon i tunnel kan säkra tillförseln av färska, ekologiska svenska hallon från juni till oktober

Mellan 2008 och 2011 har ett försök med ekologisk odling av hallon i tunnel genomförts på Rånna försöksstation i Skövde. Olika sorter och gödselgivor har testats. Bland hösthallonen är sorten Polka den mest omtyckta då den både har god avkastning och smakrika bär med god hållbarhet. Sorten Glen Ample var den av sommarhallonen som gav bästa skörden och som klarade övervintringen bäst.

Hög kvävegiva gav badskador
Odling i markjord gav generellt högre skörd jämfört med odling i kruka. Det var liten skillnad i skörd för de två kvävegivorna i försöket. Vid den högre kvävegivan observerades bladskador under juni 2011, sannolikt orsakad av för hög näringstillgång. Slutsatser från projektet var att 9-12 respektive 12-17 gram organiskt kväve per planta och säsong kan rekommenderas som optimala givor vid ekologisk odling av höst- respektive sommarhallon.

Både sommar- och hösthallonen angreps av mindre hallonbladlus som behövde kontrolleras under hela odlingssäsongen med ett stärkelsebaserat preparat omväxlande med såpa. I sommarhallonen förekom även hallongallkvalster. Vidare utveckling av växtskyddsstrategier för odling av ekologiska hallon i tunnel är nödvändig.

Odling i tunnel är lönsamt trots stora investeringar 
Odlare och rådgivare har medverkat i projektets referensgrupp och har säkrat att försöksodlingen ligger nära praktisk odling. Erfarenheterna från projektet ger därmed ett rådgivningsunderlag som är direkt tillämpbart i praktiken. Odling i tunnel innebär stora investeringar i tunnlar, marktäckningsväv och uppbindning. Jordbruksverkets kalkyler visar att med de skördenivåerna som har uppnåtts i försöket är odlingen lönsam.


Kontaktinformation