SLU-nyhet

Ekolantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Publicerad: 11 april 2012

Tre SLU-forskare publicerade nyligen en artikel om ekologiskt lantbruks effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster under främst 2010 och 2011.

Camilla Winqvist, Johan Ahnström och Jan Bengtsson har nyligen publicerats i ett nummer av Annals of the New York Academy of Sciences med temat The Year in Ecology and Conservation Biology. Artikeln summerar viktiga resultat inom forskningen om ekologiskt lantbruks effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster under främst 2010 och 2011.

I artikeln presenteras några av de forskningsområden som varit välstuderade de senaste åren, och då är det främst utvecklingen av forskningen angående landskapet runt de studerade fälten eller gårdarna som lyfts fram. Det har visat sig att landskapet utseende och fördelningen av olika livsmiljöer påverkar effekten av ekologisk odling.

Oftast ser man störst positiv effekt av ekologisk odling i storskaliga landskap, medan effekten är mindre, eller obefintlig, i småskaliga landskap. Detta tros bero på att det i de småskaliga landskapen redan finns en hög biologisk mångfald på åkrarna, så att ekologiskt lantbruk inte medför någon förbättring.

Ett annat område som det forskats mycket runt de senaste åren är de så kallade ekosystemtjänsterna, det vill säga, tjänster som naturen utför som människan har nytta av, ekonomiskt eller kulturellt. Exempel på sådana i odlingslandskapet är pollinering av grödor och bekämpning av skadegörare av deras naturliga fiender.

Studier av ekosystemtjänster är fortfarande ganska få så det är svårt att dra några generella slutsatser ännu, men i flera fall är ekosystemtjänsterna bäst på ekologiska gårdar, men även dessa verkar påverkas av det omgivande landskapet.


Kontaktinformation