SLU-nyhet

Jordbruksverkspengar till ekoprojekt

Publicerad: 11 april 2012

Jordbruksverket beviljade åtta nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion. Två projekt undersöker kväveeffekt i organiska gödselmedel och två projekt fokuserar på hur värmebehandling påverkar proteinkvalitet i foder.

Inom trädgård undersöker ett projekt växtskydd i hallonodling och ett annat projekt ogräsbekämpning i radodlade grönsaker. Gener i höstvete som konkurrerar med ogräs undersöks i ett projekt medan höstgödsling i timotejfrövall utvärderas i ett annat projekt.

Jordbruksverket hade inkluderat förbättrad djurhälsa i utlysningen för ekologisk produktion, men inga sådana projekt beviljades denna gång. Tre projekt beviljades för att de integrerar ekologisk produktion och giftfri miljö. Det är projekt om biologisk bekämpning i morot, om odlingsåtgärder för att bekämpa renkavle samt om putsning i olika rödklöversorter.

Det finns också flera beviljade projekt som ska främja ett rikt odlingslandskap, en giftfri miljö och minskad övergödning som är intressanta för ekologiskt lantbruk. Bland annat projekt som studerar hur olika åtgärder påverkar den biologiska mångfalden. Integrerad bekämpning av ogräs, inklusive radhackning samt herbicidresistens finns med i två projekt.

För att minska risken för kväve- och fosforutlakning utvärderas effekten av olika åtgärder, såsom skyddszoner och fånggrödor i flera projekt. Också strategier för att sprida flytgödsel och kväve vid rätt tid och i rätt mängd på rätt plats kommer att testas och utvärderas i några projekt. Dessa projekt kan man hitta i Jordbruksverkets projektdatabas.


Kontaktinformation