SLU-nyhet

Organiskt avfall blir gödsel

Publicerad: 11 april 2012

Ett norskt forskningsrojekt skall undersöka möjligheten att utnyttja biologiskt avfall i växtodlingen och därmed bidra till kretsloppet mellan stad och land. Projektet kan även bidra till att lösa problemet med gödseltillgång för gårdar utan djurhållning.

I ett nytt Bioforsk-projekt skall hushållsavfall behandlat med en särskild komposteringsmetod samt köttbenmjöl och rötrest från biogasproduktion testas som gödselmedel vid stråsädproduktion. Målet med projektet är att få högre och mer stabila skördar vi odling i växtföljder med stråsäd när man inte har tillgång till stallgödsel.

Projektets arbetshypotes är att bearbetad organiskt avfall kan ge en bättre näringstillförsel jämfört med traditionell gröngödsling. Försöken kommer att utföras med korn och vete. Som ersättning för vallens bidrag till ogräskontrollen i växtföljden kommer även nya metoder för ogräsbekämpning att utvecklas inom projektet.


Kontaktinformation