SLU-nyhet

Bekämpningsmedel och ärftliga effekter

Publicerad: 23 maj 2012

Bekämpningsmedel påverkade råttor tre generationer efter att modern utsatts för giftet. Den här typen av långtidseffekter fångas inte upp i metoderna för godkännande av bekämpningsmedel.

Exponering av vinclozolin, ett tidigare vanligt bekämpningsmedel mot svampangrepp (fungicid), ändrar stressresponsen hos råttor tre generationer efter exponering. Detta skriver ett forskarlag vid universiteten i Austin, Texas, och i Pullman, Washington i senaste utgåvan av den ansedda tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS).

Vinclozolin har sedan tidigare varit känt för att vara hormonstörande och för att kunna orsaka epigenetiska effekter. Epigenetiska effekter betyder inte att arvsmassan (DNA) förändras, däremot regleras dess aktivitet, exempelvis kan den tystas genom DNA-metylering. Denna reglering av genaktivitet kan även vara ärftlig.

Det har tidigare varit känt att vinclozolin-exponering kan orsaka lägre fertilitet hos hanar flera generationer efter att exponeringen har upphört. Nu har forskare även kunnat visa att vinclozolin-exponering leder till förändrad stressrespons hos råttor tre generationer efter exponering.

I den aktuella studien exponerade forskarna dräktiga råttor för vinclozolin genom injektion från dag 8 till 14 under graviditeten, en kontrollgrupp blev inte exponerade. Hälften av avkomman tre generationer senare blev utsatta för stress under uppväxten, och i flera experiment testades senare olika beteenden. Totalt ingick 71 råttor i studien av den tredje generationen. Forskarna visade att fysiologin, beteendet, metabolisk aktivitet, samt transkriptomet (RNA-molekyler) i vissa regioner av hjärnan skiljde sig mellan avkommorna till exponerade och icke exponerade råttor.

Exempelvis visade avkommorna till de icke exponerade råttorna samma oro inför nya sociala interaktioner, oavsett om de hade utsatts för stress under uppväxten eller inte. Avkommorna till de exponerade råttorna däremot visade betydligt mindre oro inför sociala interaktioner om de hade utsatts för stress under uppväxten, jämfört med råttorna som inte utsatts för stress.

Användning av vinclozolin förbjöds i Sverige 1996. Dosen som råttorna i studien fick var dessutom mycket hög. Betydelsen av denna studie ligger därför inte i faran för konsumenter att exponeras för just vinclozolin.

Däremot visar studien ett exempel på en långtidseffekt av bekämpningsmedelsexponering som antagligen inte skulle gå att upptäcka i dagens metod för godkännande av bekämpningsmedel. Det har inte heller tidigare varit känt att en exponering för något gift kan påverka stressrespons efter flera generationer.


Kontaktinformation