SLU-nyhet

Bättre avkastning i ekologisk odling

Publicerad: 05 juni 2012

Forskningsprojektet HighCrop vid Aarhus Universitet i Danmark syftar till att säkerställa högre avkastning i kommersiell ekologisk odling – och öka kunskapen om odling till förmån för hela jordbruket.

Ekologisk växtodling har tidigare förknippats med relativt låga skördar och under de senaste 20 åren inte lyckats att lyfta nivån på avkastningen. I ett forskningsprojekt vid universitetet i Århus utmanas de traditionella föreställningarna om hur man bedriver växtodling och projektet vill visa att det faktiskt går att åstadkomma en stabil och hög avkasting från ekologisk växtodling i Danmark.

Den ekologiska produktionen i Danmark förväntas fördubblas till 2020. Med utfasning av användandet av konventionell stallgödsel, som hittills använts i ekologisk växtodling, och med högre produktionskrav samtidigt som utsläpp av växthusgaser ska bli lägre, finns det ett behov av att säkerställa en hög och stabil avkastning .

Forskningsprojektet HighCrop bygger på hypotesen att högre avkastning och mindre miljöpåverkan kan uppnås genom att inkludera fleråriga energigrödor i växtföljden och samtidigt förbättra utnyttjandet av kväve.

Enligt professor Jørgen E. Olesen från Århus universitet, som leder projektet, är ett av projektets syften att titta på några delar av växtodlingssystemet. Dessa delar är gröngödslingsgrödor som kan förhindra fleråriga ogräs, som ger en låg kväveutlakning och som hjälper till att bygga in kol i marken så att markbördigheten främjas.

Andra delar i växtodlingssystemet som är intressanta är grödor och energigrödor som passar i ekologisk växtodling och kan användas som substrat för biogasproduktion. Slutligen arbetar projektet med art- och sortblandningar som kan ge en mer stabil avkastning.

- Den grundläggande idén bakom projektet är att en ekologisk intensifiering är ett sätt att säkra både högre avkastning och lägre miljöpåverkan - men det måste ske på ett smart sätt, säger Jørgen E. Olesen.

Kunskap måste överföras till verkligheten
Forskning om ekologisk växtodling under 15 år har visat  att det går att uppnå en hög och stabil avkastning, om det finns tillräcklig tillgång på näringsämnen – främst kväve – och om ogräs och skadedjur kan hållas nere. Men det har varit en bristande kunskapsöverföring till jordbruks- och industrisektorn.

– Denna forskning har tyvärr inte visat någon ökad avkastning i praktisk odling. Det kan finnas flera skäl men det kan till stor del bero på att det ekologiska jordbruket är mer komplext och kunskapsintensivt än i traditionell odling med traditionella grödor. I vissa områden har det också saknats tillräckligt med kommunikation från forskning till praktik, förklarar Jørgen E. Olesen.

Projektet kommer också att utveckla system för beslutsstöd som kan vägleda ekologiska rådgivare och bönder i praktisk växtodling när de stöter på utmaningar och olika förutsättningar.

Forskare kommer, som en del av projektet, att intervjua ett antal lantbrukare om deras tankar om vilka erfarenheter som finns kring att ta till sig befintlig och ny kunskap om ekologisk växtodling. Detta säkerställer grunden för en bättre kunskapsöverföring från forskning till praktik.

Projektet "Att förbättra produktiviteten i den danska ekologiska växtodlingen (HighCrop)" är ett 3-årigt projekt, som avslutas i slutet av 2013. Bortsett från Aarhus Universitet deltar Danmarks Tekniska Universitet (DTU), Forskningscentrum för ekologiskt jordbruk och landsbygdens samhälle i projektet. Projektet har fått stöd från Organic FUD (ekologisk forskning, utveckling och demonstration) under GDDP. Programmet finansieras av ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiske och samordnas av ICROFS.


Kontaktinformation