SLU-nyhet

Mjölkproduktion och växthusgasutsläpp

Publicerad: 20 juni 2012

I en ny avhandling beräknas klimatpåverkan från kött och mjölk med hjälp av livscykelanalys och olika kritiska metodfrågor har belysts. I snitt var klimatavtrycket för ekologisk mjölk 1,07 kg koldioxidekvivalenter per kg energikorrigerad mjölk (CO2e/kg ECM), medan det för konventionell mjölk var 1.13 kg CO2e/kg ECM.

Det konstateras dock att stora osäkerheter finns i beräkningarna av lustgas och metan, samt att val kring hur utsläppen ska fördelas mellan köttet och mjölken påverkar resultatet mycket (± 30-50 % variation). Även hur uppskattningen av utsläpp av koldioxid från förändrad markanvändning (t.ex. när ny jordbruksmark bryts och tas i anspråk) beräknas påverkar resultatet mycket.

Antar man att det är sojaodlingen i Brasilien som ensamt driver avskogningen ökar klimatavtrycket drastiskt för den konventionella mjölken, medan ett antagande att all markanvändning driver avskogning innebär ett ökad klimatavtryck för den ekologiska mjölken eftersom den kräver mer mark totalt sett för foderodling. Beroende på hur effekter på grund av förändrad markanvändning beräknas blir klimatavtrycket för den ekologiska mjölken antingen 50 % högre eller 40 % lägre än för den konventionella.


Kontaktinformation