SLU-nyhet

Svenska kor ges för mycket fosfor

Publicerad: 19 juni 2012

Fosfor är i naturen en ändlig resurs och det är inte försvarbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt, att överutfodra mjölkkorna med fosfor. Överskottet hamnar i form av gödsel på våra åkermarker och läcker ut i vattendrag, sjöar och hav. En stor del av det fosforöverskott som korna konsumerar utsöndras i träcken i form av fosfater, vilka vanligtvis orsakar mer övergödning än andra fosforföreningar.

Maria Nordqvist har i sin licentiatavhandling undersökt hur omfattande överutfodringen av fosfor är hos mjölkkor i ekologisk och konventionell produktion. De allra flesta korna i både ekologiska och konventionella besättningar visade sig få för mycket fosfor i fodret. Omfattningen av överutfodringen var dock generellt mindre i ekologiska besättningar.

Förutsatt att de 290 korna i studien väl representerar Sveriges alla mjölkkor, skulle det innebära att de svenska korna utfodras med ungefär 1 800 ton fosfor för mycket varje år. Såväl den totala halten av fosfor som den lättlösliga fraktionen av fosfater i träck speglar graden av överutfodring av fosfor väl.


Kontaktinformation