SLU-nyhet

Agroekologiskt jordbruk för högre produktion och långsiktig hållbarhet

Publicerad: 26 september 2012

En studie av framgångsrika exempel på småskaligt jordbruk baserat på agroekologiska principer – i Etiopien, Brasilien och på Filippinerna.

Utifrån tre fallstudier på tre olika kontinenter drar de ansvariga forskarna slutsatsen att det är möjligt att öka produktionen och stärka resiliensen i jordbrukssystemen genom agroekologiska metoder som baseras på lokala resurser och som förbättrar lokala ekosystemfunktioner.

Exempel på viktiga komponenter i systemen var användning av kompost för förbättring av jordstruktur och vattenhållande förmåga, samodling av träd och grödor (agroforestry) och att genom lokalt urval utveckla ett sortmaterial av exempelvis ris som är anpassat till förutsättningar på platsen.

Forskarna framhöll vikten av lokal delaktighet och kollektiva överenskommelser för att utveckla hållbara metoder och åstadkomma förändring. Samtidigt efterlystes analyser hur ett jordbruk baserat på lokal förvaltning och agroekologiska metoder skulle kunna utvecklas i större skala, för att kunna producera ett större överskott av livsmedel för en ökande urban befolkning.


Kontaktinformation