SLU-nyhet

Eko "light" positivt för biologisk mångfald

Publicerad: 25 september 2012

Mer och giftigare bekämpningsmedel ger färre fåglar. Fler träd och buskar ger fler fåglar. Forskare i Nya Zeeland har studerat effekter i kiwiodlingar och visat att även delmängder av ekologiska produktionsmetoder ger positiva effekter för biologisk mångfald.

I en färsk artikel från Nya Zeeland konstaterar forskare att både växtskyddsmedlens toxicitet och mängden träd och buskar kan användas för att förutspå hur densiteten av fåglar påverkas. Detta påverkar mer än själva odlingssystemet i sig.

Forskarna frågade sig om den positiva effekt som ekologisk produktion ibland har på biologisk mångfald skulle kunna uppstå även om man inte går över helt till ekologisk produktion utan bara ändrar vissa viktiga aspekter av skötseln. Studier från kiwiodlingar med ekologisk samt integrerad produktion jämfördes avseende hur mängden fåglar påverkades av mindre toxiska bekämpningsmedel och fler vilda träd och buskar.

Studierna visade att båda variablerna påverkade densiteten av fåglar, det visade sig också att inhemska arter påverkades mer än introducerade arter. Något som kan vara intressant att tänka på när det gäller klimatförändringar och arter som sprider sig inom Europa.


Kontaktinformation