SLU-nyhet

Ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk

Publicerad: 30 januari 2013

I en öppen process har de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven definierats för den ekologiska livsmedelskedjans väg mot ökad hållbarhet, effektivitet samt miljö och samhällsnytta.

Den nya forskningsagendan som utvecklats av EPOK tillsammans med intressenter i livsmedelskedjan och i dialog med forskare och forskningsfinansiärer är tänkt att fungera som ett underlag för inriktning och prioritering av framtida forskningssatsningar. Ett viktigt syfte är även att bidra med relevanta problemställningar och ge inspiration till forskare utifrån faktiska kunskapsbehov.

– Under de senaste femton åren har forskning om ekologisk lantbruk till stor del finansierats genom öronmärkta medel. Det har resulterat i många innovativa och framåtsyftande projekt som troligen inte genomförts annars, säger EPOK:s föreståndare Maria Wivstad som varit redaktör för agendan.

– Forskningsagendan lyfter behovet av tvärvetenskaplig forskning om långsiktigt hållbara lösningar som hanterar målkonflikter på ett seriöst sätt. Likaså lyfts behovet av samverkan mellan forskning och praktik, säger Maria Wivstad.

Tre teman och fem fokusområden
Tre teman har identifierats för att beskriva de övergripande utmaningar som det ekologiska lantbruket och den ekologiska livsmedelskedjan står inför för att produktion och konsumtion ska utvecklas och nå en ökad långsiktig hållbarhet: ”Robusta system”, ”Mervärden för miljö och samhälle” samt ”Konkurrenskraft och levande landsbygd”. Med utgångspunkt i de tre temana har fem fokusområden definierats:

  • Hög produktivitet med bevarad hållbarhet
  • Innovativa produktionssystem med många funktioner
  • Täta kretslopp och förnybara resurser
  • Hållbara företag och utveckling av marknaden
  • Hälsosam mat med mervärden

Fokusområdena spänner över hela livsmedelskedjan, från primärproduktion, förädling och marknad till konsumtion av ekologisk mat. Inom varje fokusområde ges exempel på forskningsområden. Dessa handlar både om kortsiktiga frågeställningar och utmaningar på lång sikt och spänner från ett sektorsnära till ett samhällsorienterat perspektiv.


Kontaktinformation