SLU-nyhet

IFOAM husdjurskonferens 2012

Publicerad: 18 januari 2013

Över 180 deltagare från mer än 40 olika länder samlades för att diskutera dagsläget för ekologisk animalieproduktion och framtida utmaningar vid IFOAMs andra husdjurskonferens som gick av stapeln i Hamburg Tyskland mellan 12 och 14 september. Konferensen var en mötesplats för forskare, lantbrukare, myndigheter, näring och branschorganisationer.

Gerold Rahmann från vTI (Johann Heinrich von Thünen-Institut) var värd för konferensen och presenterade inbjudna talare; Fritz Schneider från Bern University of Applied Sciences i Schweiz, Pierre Gerber från FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) och Alan Savory från the Savory Institute i USA. De tre talarna presenterade mycket olika visioner av framtidens animalieproduktion i relation till en ökande efterfrågan på animalieprodukter och ökande miljöproblem.

Aktuella utmaningar för animalieproduktionen 
I följande workshoppar diskuterades flera aspekter av animalieproduktion såsom en viktig källa till näring, gödsel, sällskap och komplement till eller ersättning för grödor. Icke odlingsbar mark kan t ex utnyttjas av idisslare. Muntliga presentationer och posterutställningar visade upp många av de aktuella utmaningar som jordbruket står inför: säker livsmedelsproduktion och tryggad livsmedelsförsörjning, utarmning av den biologiska mångfalden och andra ändliga resurser, klimatförändringar och landsbygdsutveckling.

Ekologiskt lantbruk har potential att finna lösningar på problemen. Samtidigt var konferensens deltagare högst medvetna om att produktiviteten i ekologiska och extensiva jordbrukssystem är en utmaning som kan begränsa möjligheterna att intensifiera produktionen.

Kopling till praktiken var ett genomgående tema
Moderatorerna för workshopparna presenterade de forskningsområden som prioriterats av deltagarna; djurhälsa, foderutnyttjande, djurens beteende och välfärd, sort- och avelsarbete för anpassning till ekologisk produktion samt hållbara produktionssystem med integrerad animalie- och vegetabilieproduktion. Två viktiga teman som återkom under hela konferensen var att aktivt involvera lantbrukare i forskningen och att implementera forskningen så den kommer till praktisk nytta.

Vid konferensen antog deltagarna Hamburg deklarationen för forskning och utveckling inom ekologisk djurhållning, vilket:

  • Är en rekommendation att forskning baseras på ekologiska principer för animalieproduktion och förädling, vilket bara är möjligt då även myndigheter, branschorganisationer och näring bidrar finansiell.
  • Innebär en förståelse för konsumentens behov och attityder vid val av ekologiska produkter.
  • Innebär målet om en förbättrad djurhälsa och välfärd. Det behövs djurbaserade och mätbara indikatorer för att övertyga konsumenter, bransch och näring.

Bildandet av ett nätverk för ekologisk animalieproduktion
Ett annat resultat av konferensen var bildandet av IAHA (IFOAM Animal Husbandry Alliance), vilket är ett nätverk av personer som är intresserade av att stödja, stärka och stimulera utvecklingen av ekologisk animalieproduktion.

Den tredje IFOAM husdjurkonferensen kommer att gå av stapeln år 2015 i Indien. Värd för den konferensen är Dr. Mahesh Chander från the Indian Veterinary Research Institute.


Kontaktinformation