SLU-nyhet

Bättre fosforutnyttjande i ekologiska odlingssystem

Publicerad: 24 oktober 2013

I somras startade IMPROVE-P, det är ett EU-projekt som fokuserar på möjligheter att förbättra kretsloppet av fosfor från stad till land.

Slam från reningsverk och restprodukter från livsmedelsindustrin är potentiella fosforkällor. Eftersom det finns uppenbara problem med att använda förädlade gödselmedel från dessa fosforkällor syftar projektet till att utveckla användbara bedömningskriterier för förädlade gödselmedel.

Det behövs en bedömning av risken eftersom användning av recirkulerade gödselmedel kan leda till oönskad kontaminering av odlingsmark och gröda. Det behövs också en bedömning av gödselmedlets effektivitet – kan grödan utnyttja fosforn i gödselmedlet? Projektet ska också ta fram information om hur grödans fosforutnyttjande kan förbättras genom exempelvis täckodling, val av sorter och tillsats av tillväxtbefrämjande rhizobakterier.

Projektet IMPROVE-P finansieras genom CORE Organic II inom FP7 ERA-Net projektet.


Kontaktinformation