SLU-nyhet

Lägre risk för övervikt hos ekokonsumenter

Publicerad: 22 oktober 2013

I en färsk fransk studie konstateras att övervikt och fetma är mindre vanligt bland konsumenter som regelbundet äter ekologiskt mat. Detta gäller även när hänsyn tagits till faktorer som ålder, inkomst, utbildning, fysisk aktivitet, specialdiet och hur väl deltagarna följer näringsrekommendationer. Resultaten gäller för både kvinnor och män.

Bland kvinnorna var 14 procent av de som regelbundet äter ekologiskt överviktiga, jämfört med 19 procent bland de som inte intresserar sig för ekologisk mat. För fetma var siffrorna 5,3 respektive 9 procent. Risken för övervikt var således 28 procent lägre och risken för fetma 41 procent lägre i gruppen som regelbundet äter ekologisk mat.

Bland männen var 25 procent av de som regelbundet äter ekologiskt överviktiga, jämfört med 35 procent bland de som inte intresserar sig för ekologisk mat. För fetma var siffrorna 4,3 respektive 10 procent. Risken för övervikt var därmed 27 procent lägre och risken för fetma 57 procent lägre i gruppen som regelbundet äter ekologisk mat.

Omfattande studie
Resultaten kommer från den internetbaserade studien ”Nutrinet-Santé” i Frankrike där 54 311 vuxna deltog i den aktuella delstudien. Deltagarna redovisade attityder och åsikter kring ekologisk mat, hur ofta de väljer ekologiska varianter av 18 olika kategorier av mat och – om de inte väljer ekologiskt – anledningen till detta. Utifrån svaren delades deltagarna in i grupperna: äter ofta ekologiskt, äter ibland ekologiskt, äter inte ekologiskt (för dyrt), äter inte ekologiskt (undviker), äter inte ekologiskt (inte intresserad) och referensgruppen.

Forskarna gör ett omfattande arbete för att karakterisera dessa olika grupper utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer, matpreferenser och näringsintag. Gruppen ”deltagare som ofta äter ekologisk” skiljer sig på flera andra punkter något från referensgruppen, exempelvis äter deltagarna i denna grupp i genomsnitt mer växtbaserade livsmedel, mindre processat kött och mjölk, dricker mindre läsk och alkohol. Sammanlagt följer de näringsrekommendationerna i högre utsträckning. De har i genomsnitt högre utbildning och högre fysisk aktivitet än referensgruppen. Men även när forskarna tagit hänsyn till detta samt till ålder, inkomst samt om deltagarna följer en specialdiet kvarstår sambandet mellan konsumtionen av ekologisk mat och lägre risk för övervikt och fetma.

Misstankar mot bekämpningsmedelsrester
Forskarna spekulerar i att exponeringen för låga halter av bekämpningsmedel skulle kunna vara orsaken bakom den högre risken för övervikt och fetma. Forskarna lutar sig här mot tidigare forskning som säger att en sådan effekt kan vara möjlig även om det ännu saknas tillräcklig med data för att dra säkra slutsatser. Forskarna menar att en eventuell effekt av bekämpningsmedelsrester på övervikt och fetma behöver undersökas i framtida studier.

Axel MieAxel Mie, medarbetare på EPOK, kommenterar:
Forskarna spekulerar i att exponeringen för låga halter av bekämpningsmedel skulle kunna vara orsaken bakom den högre risken för övervikt och fetma. Forskarna lutar sig här mot tidigare forskning som säger att en sådan effekt kan vara möjlig även om det ännu saknas tillräcklig med data för att dra säkra slutsatser. Forskarna menar att en eventuell effekt av bekämpningsmedelsrester på övervikt och fetma behöver undersökas i framtida studier.

Studien ska pågå i tio år
Hela studien Nutrinet-Santé är designat som en longitudinell studie, den beräknas pågå i tio år med upprepade uppföljningar. Så småningom kan vi därför förvänta oss mer kunskap från studien.

I studien anges förekomsten av övervikt och fetma i grupperna jämfört med kontrollgruppen som ”oddskvot” (odds ratio, OR). Denna enhet är svår att tolka för icke-statistiker, men bra för forskare för att den möjliggör justeringar av resultaten för olika faktorer (ålder, inkomst, utbildning m.m.). Enklare att förstå är den relativa risken (risk ratio, RR). Jag (Axel Mie) har därför räknat om resultaten från studien till RR där det var möjligt. Den riskminskningen för övervikt och fetma som beskrivs ovan är baserat på RR. Det är tyvärr svårt att räkna om OR till RR när man har justerat för olika faktorer, därför presenteras inga siffror för riskminskning efter justeringen i texten ovan. Generellt hade denna justering dock bara liten effekt på OR och därmed även på RR.


Kontaktinformation