SLU-nyhet

Vall och fodereffektivitet viktigaste faktorerna för miljöpåverkan

Publicerad: 09 oktober 2013

Faktorer som påverkar miljöpåverkan* har beräknats för 12 mjölkgårdar i Danmark (5 st), Tyskland (2 st) och Italien (5 st). Miljöpåverkan minskade med ökad mängd vall (i växtföljd eller permanent) i produktionssystemet, detsamma gällde för ökad fodereffektivitet.

Flera ekologiska gårdar visade på en låg miljöpåverkan per kg mjölk jämfört med de konventionella systemen. Men även mjölken från en italiensk mycket intensiv gård visade på låg påverkan på grund av hög fodereffektivitet. 

Mängden mjölk per ko var ingen viktig faktor
De flesta miljöpåverkanskategorierna var starkt korrelerade vilket innebär att förbättringar inom ett område kan bidra till en allmän minskning av miljöpåverkan från mjölk. Men forskarna fann ingen koppling mellan miljöpåverkan och mjölkproduktion per ko (ECM/ha) eller djurtäthet (djurenhet/ha).

* Som miljöpåverkan räknades klimatpåverkan, försurning, övergödning, energi- och markanvändning samt biologisk mångfald


Kontaktinformation