SLU-nyhet

Framtida brist på organiska gödselmedel för ekologisk produktion

Publicerad: 13 mars 2013

På ekogårdar utan eller med begränsad djurhållning finns behov av att köpa in gödsel. En rad olika produkter finns på marknaden, förutom inköp av stallgödsel från grannar. Exempelvis används biogödsel (rötrest från biogasanläggningar) och gödsel baserad på animaliska biprodukter. KRAV-godkänd biogödsel finns idag bara på ett fåtal platser i landet.

Per Ståhl, Hushållningssällskapet Vreta Kloster, redogjorde för tillgång, växtnäringseffekter och prisbild för olika alternativ och lyfte problematiken kring den begränsade tillgången på flera produkter och på de kraftigt ökade kostnaderna. Det är en hårdnande konkurrens om tillgängliga organiska gödselmedel! Många ekologiska växtodlingsgårdar är idag sårbara inför dessa förändringar och det är viktigt att vi ser framåt hur växtnäringsförsörjningen ska kunna säkras. Nya växtnäringskällor och produkter behövs.

På seminariet diskuterades bland annat potential och användbarhet av biogödsel i ekologisk produktion. Biogödseln kan bli en viktig del av lösningen, men mycket arbete krävs för att få fler anläggningar KRAV-godkända. Det finns också problem med exempelvis höga körkostnader och risk för packningsskador vid användning av den i många fall utspädda biogödseln.


Kontaktinformation