SLU-nyhet

Olika perspektiv behövs för hållbar livsmedelsproduktion

Publicerad: 25 mars 2013

För att utforma lösningar på livsmedelsproduktionen hållbarhetsproblem krävs att flera olika synsätt integreras och inte står emot varandra skriver författaren till ett intressant konferensbidrag.

Synsätten kan sammanfattas i tre olika perspektiv: 1) effektiviserad produktion (för att minska påverkan per enhet producerad) 2) minskad konsumtion av produkter med stor negativ påverkan (främst kött- och mejeriprodukter) 3) en genomgripande förändring av livsmedelssystemet.Olika aktörer sätter olika stor vikt vid dessa olika perspektiv utifrån sina förutsättningar och tilltro till t.ex. teknikutveckling. Perspektiv nummer 3 bygger på behovet av en mer rättvis fördelning av maten och här förespråkas ofta ekologisk produktion.

Författaren skriver att alla dessa perspektiv har sina fördelar och svagheter. Effektiviserad produktion bygger på ett pragmatiskt förhållningssätt och fokuserar på åtgärder som kan påbörjas här och nu vilket ingjuter optimism, men tar inte hänsyn till att de minskningar som åstadkoms äts upp av en ökad konsumtion. Minskad konsumtion av kött och mjölk är bra eftersom det fokuserar på absoluta, snarare än relativa minskningar, men risken är att det blir en onyanserad fokusering på utsläppen från animaliesektorn.

En genomgripande förändring av livsmedelssystemet som bygger på en mer rättvis och ekologisk produktion och konsumtion visar på komplexiteten i livsmedelssystemet men riskerar att föra fram en romantiserad bild av ett system som bygger på småjordbrukare. Hittills har mest fokus legat på en effektiviserad produktion men författaren påpekar att detta inte ensamt kommer att leda till en hållbar livsmedelsproduktion utan att de andra perspektiven också måste inkluderas.


Kontaktinformation