SLU-nyhet

Liten skillnad i markbördighet mellan eko och konventionellt på skånska gårdar

Publicerad: 25 april 2013

Marbördigheten jämfördes på konventionella och ekologiska kornfält i Skåne. Resultaten visade inga stora skillnader i markbördighet mellan de olika fälten.

Jordprov togs från 10 konventionella och 7 ekologiska kornfält i Skåne under maj och juni och analyserades avseende bland annat kolinnehåll (SOC), totalkväve, vattenhållande förmåga och växttillgängligt fosfor. Även prover i närliggande betesmarker togs. 

Forskarna fann inga skillnader mellan eko och konventionellt odlade fält, trots att stallgödsel tillfördes det ekologiska fältet, förutom för nettomineralisering av kväve där ekologiskt låg betydligt högre. Betesmarkerna hade högre värden för alla parametrar förutom fosfor i jämförelse med både de ekologiska och de konventionella kornfälten. 

De fann heller ingen skillnad i biomassa av bakterier och svampar mellan det ekologiska och det konventionella kornfältet. Författarna tror att en del av förklaringarna till avsaknaden av skillnad är att ogräs bekämpades mekaniskt i de ekologiska fälten vilket bidrar till att mineralisering av organiskt material ökar och därmed minskar kol- och kväveförrådet i det översta jordlagret. 

Forskarna undersökte även om det omkringliggande landskapet påverkade markbördigheten men fann ingen sådan påverkan.


Kontaktinformation