SLU-nyhet

Robotmjölkning av betande kor

Publicerad: 25 april 2013

En grupp med forskningsinstitutioner, rådgivningsorganisationer och lantbrukare i Europa har startat ett omfattande forskningsprojekt för att hitta den bästa kombinationen av automatisk mjölkning (AMS) och bete.

Automatisk mjölkning med robotar blir allt vanligare i Europa. Samtidigt finns det en allmän tendens till att antalet kor som betar (inte bara rastas) blir färre. Detta innebär en ekonomisk förlust eftersom bete är en billig och högkvalitativ foderkälla som djuren själva samlar in. Syftet med projektet AUTOGRASSMILK är att hitta praktiska lösningar för lantbrukare som vill kombinera automatisk mjölkning med produktionsbete.

AUTOGRASSMILK löper över tre år och har deltagare från 6 länder, Irland (koordinator), Nederländerna, Frankrike, Belgien, Danmark och Sverige. Planen är även att utveckla olika beslutsstödsystem (decision support systems DSS) där lantbrukaren ska kunna lägga in data från den egna gården och se hur utfallet blir med olika betesalternativ på gården. När systemen är utvecklade ska de kunna bli tillgängliga från projektets hemsida liksom i rapporter med försöksresultat.

I den svenska delen av projektet ska Eva Spörndly (Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU) genomföra studier på Lövsta med olika andel bete i foderstaten hos kor som mjölkas i frivilliga mjölkningssystem (voluntary milking system – VMS).

En grupp med kor som går på rastbete med full inomhusutfodring skall jämföras med en grupp som går på produktionsbete och som får ungefär hälften av sitt grovfoder från betet. Grupperna ska jämföras med avseende på avkastning, mjölkningsfrekvens, mjölkens sammansättning, celltal i mjölken, foderkonsumtion, kotrafik och betesbeteende.

I studien ingår även att se om de två raser som finns på Lövsta (Svensk Holstein och Svensk Röd boskap) skiljer sig åt i något avseende vad gäller behandlingarna.

I ytterligare en studie följs kor som mjölkas i den automatiska mjölkningskarusellen (AMR) under betessäsongen. Syftet är att ta fram råd för hur man kan kombinera mjölkning i AMR med betesdrift. Första året jämförs kor med full inomhusutfodring med kor som endast får ensilage två tredjedelar av dygnet och då i begränsad giva. Alla kor skall kunna gå på bete större delen av dygnet.

Växa Sverige (Susanna Berg) ska göra ekonomiska beräkningar vad gäller olika alternativ under betessäsongen och även samla in data och erfarenheter från lantbruk med betesdrift och automatisk mjölkning.


Kontaktinformation