SLU-nyhet

SLU EkoForsk utlyser forskningsmedel för perioden 2014-2016

Publicerad: 15 april 2013

SLU EkoForsk utlyser medel för ekologisk fältforskning för perioden 2014-2016 med syfte att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige. Det gäller såväl ekologisk växtodling som djurhållning liksom frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Med ekologisk produktion avses odling utan användning av kemiska bekämpningsmedel och lättlöslig handelsgödsel och en djurhållning där djurens behov av naturligt beteende tillmäts stor vikt.

Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. Projekten ska stödja en förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen samt ha tydlig relevans för den ekologiska näringen.

Ansökan sker i två steg, deadline för projektförslag är 17 juni, de som går vidare till andra omgången ska lämna in fullständig ansökan 25 oktober 2013.

SLU EkoForsk prioriterar projekt som leder till:

  • en markanvändning som ger god markbördighet, förbättrad växtnäringshushållning och låga förluster
  • en förbättrad möjlighet att motverka ogräs, sjukdomar och insektsangrepp
  • ett förbättrat tillgodogörande av lokala förutsättningar för produktion av foder och livsmedel av hög kvalitet
  • en djurhållning som medför god djuromsorg och som ger friska djur
  • en användning av förnybar energi, förbättrad energihushållning och reducerad klimatpåverkan

Att uppnå ökad kunskap inom dessa områden är viktigt oavsett valet av produktionsmetoder och produktionsmedel och främjar sålunda hållbarhetsarbetet i hela lantbrukssektorn. Även i dokumentet 'Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013', som tagits fram av Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) finns vägledning för val av forskningsämnen.

Den forskning som stöds av SLU EkoForsk ska vara av hög vetenskaplig kvalitet samt generera vetenskapliga artiklar och rådgivningsmaterial.

Projekten kan vara ett-, två- eller treåriga och start beräknas kunna ske under våren 2014.

Medel beviljas endast till projekt där en SLU-institution har huvudansvaret men samarbete med andra aktörer, nationellt och internationellt, välkomnas. Den huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen.

Ansökan sker i två steg, där det första steget sker via e-post.

Steg 1. Projekttitel, en sammanfattning på högst 300 ord, projektansvarig person och institutionstillhörighet, enklare litteraturgenomgång, hypotes samt grov metodbeskrivning och kostnadsberäkning (inklusive OH-kostnader). Hela projektförslaget inbegriper totalt max två A4-sidor på svenska (teckensnitt 12pt) som skickas i form av ett bifogat Word-dokument till Ekoforsk@slu.se senast 17 juni 2013.

De inkomna projektidéernas bedöms och prioriteras av en beredningsgrupp när det gäller näringsrelevans, metodval och vetenskaplig kvalitet.

Steg 2. I början av september ombeds ansvariga för utvalda projektidéer att senast 25 oktober inkomma med en fullständig ansökan på engelska omfattande max 5 A4-sidor, samt kort CV och publikationslista.

Dessa ansökningar bedöms av två forskare per ansökan och därefter gör beredningsgruppen sitt val. Rektor förväntas fatta slutligt beslut om medelstilldelning under februari 2014 under förutsättning att regeringen anslår förväntade medel, ett besked som beräknas komma först i december 2013.


Kontaktinformation