SLU-nyhet

Naturvårdsverket satsar upp till 25 miljoner på forskning om ekosystemtjänster

Publicerad: 05 april 2013

Värdet av ekosystemtjänster – Naturvårdsverket utlyser medel till forskningsprojekt i storleksordningen 2-5 miljoner kr fördelat på 2-3 år. Då flera projekt kan beviljas, kan området få en budget på 20-25 miljoner kronor. Sista ansökningsdag: 18 Juni.

Enligt miljömålen ska värdet av ekosystemtjänster integreras i beslut i samhället där så är relevant.

Prioriteringar

Inom ramen för etappmålet efterfrågas projekt som visar hur betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i beslutssituationer. Värdet av ekosystemtjänster kan uttryckas såväl monetärt som icke-monetärt.

Projektet bör utgå ifrån konkreta beslutssituationer (t.ex. genom fallstudier) och tydliggöra den kunskap om ekosystemens strukturer, funktioner och resiliens som behövs för att värdet av ekosystemtjänster ska kunna tas fram och integreras i beslutsunderlagen där så är relevant.

Projektet bör resultera i förslag på generaliserbara tillvägagångssätt för olika typer av beslut.

Projektet ska beakta hur ekosystemtjänster bör värderas på olika samhällsorganisatoriska nivåer och i skilda ekologiska skalor (i tid och rum).

Projektet ska ge hög praktisk tillämpbarhet för beslutsfattande på olika nivåer och förmedla information om ekosystemtjänster på ett lättförståeligt sätt.

Projektet förutsätts bygga vidare på relevant befintlig kunskap och forskning, såväl nationell som internationell, inom olika discipliner och hämta erfarenheter från bl.a. EU:s strategi för biologisk mångfald, ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) och ”the UK National Ecosystem Assessment” (se länkar på Naturvårdsverkets sida om utlysningen).

Stor vikt läggs vid att den föreslagna forskningen bedrivs tvärvetenskapligt och att projektet strävar efter att integrera kunskap från olika discipliner såsom exempelvis naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och kommunikation.

Projektet bör avsätta resurser för kommunikation med andra relevanta projekt som finansieras av Naturvårdsverket. Det kan röra sig om årligt återkommande möten/konferenser.

Preliminär tidplan
18 juni 2013: SIsta ansökningsdag
Oktober 2013: Beslut om finansiering
Oktober 2013 (prel): Projektstart


Kontaktinformation