SLU-nyhet

Lägre skördar ger högre biologisk mångfald

Publicerad: 08 maj 2013

I en ny studie från Storbritannien jämfördes artrikedom och individantal av bland annat humlor, fjärilar och bin mellan ekologiskt och konventionellt odlade spannmålsfält. Man fann en högre biologisk mångfald på de ekologiska gårdarna samtidigt som skördenivåerna var i snitt 54 procent lägre.

När man korrigerade för skörd, alltså jämförde ekologiska och konventionella system med samma skördenivåer, fann man ingen skillnad i biologisk mångfald för de flesta organismgrupperna. 

Forskarna drog då slutsatsen att de skillnader man ofta ser i biologisk mångfald mellan ekologiska och konventionella fält beror på lägre skördar i ekologiska fält, och inte på skillnader i skötselåtgärderna i sig. De hävdar också att det är för kostsamt att bevara biologisk mångfald på högproduktiv åkermark (eftersom man skulle behöva sänka skördarna där) och att man därför istället ska bevara biologisk mångfald i lågproduktiva odlingsområden eller till och med på icke-odlingsbar mark.


Kontaktinformation