SLU-nyhet

Ekologiskt lantbruk som innovationsmotor

Publicerad: 25 september 2013

– Lantbrukare har alltid uppfunnit! Det är arrogant när forskare tror de kan mer än lantbrukarna, sa Susanne Padel, forskare inom socioekonomi och policy vid The Organic Research Centre (ORC) i Storbritannien, vid den inledande sessionen på NJF-seminariet ”Organic farming systems as a driver for change”.

Susanne föreläste om hur man kan se ekologiskt lantbruk som ett ”innovationssystem”. Enligt henne har innovation och lantbruk alltid gått hand i hand, eftersom arbete med varierande geografiska, klimatiska marknadsmässiga och politiska förhållanden kräver ständig förändring. Idag ses innovation som ett primärt verktyg för att komma till rätta med livsmedelssäkerhet, klimatförändringar och bibehållande av naturresurser. Till exempel har ”European Innovation Partnership (EIP) for Agricultural Productivity and Sustainability” inrättats som reaktion på dessa utmaningar. Susanne ställde frågan om hur detta synsätt passar för den ekologiska livsmedelskedjan.

För det första menade hon att det finns två sätt att se på innovation. Inom jordbruket har innovation oftast haft en strikt teknisk innebörd och de flesta experter har inte varit särskilt medvetna om sociala och samhälleliga innovationer. Under lång tid var ökad effektivitet genom användning av ny teknik det enda som sågs som framsteg inom lantbruket.

Men med ett systemperspektiv kan man beskriva innovation som ett processorienterat, interaktivt och utvecklingsinriktat förlopp, där nätverk av organisationer i samspel med institutioner och policyutveckling alstrar processer och produkter till ekonomisk och social nytta och användning.

Restriktioner uppmuntrar nya lösningar
Susanne Padel ser hopp i det nya EIP som betonar en mer interaktiv innovationsprocess med ”bottom-up”-styrda tillvägagångsätt och partnerskap som förenar lantbrukare, rådgivare, forskare och företag. Hon tror också att ekologiskt lantbruk gynnar innovation enligt denna modell. Detta därför att restriktionerna mot att använda vissa insatsmedel uppmuntrar nya agroekologiska lösningar och för att de ekologiska lantbrukarna ofta utvecklat egna leveranskedjor och kundrelationer. Inom ekologiskt lantbruk finns sedan länge också ett erkännande av vikten av kunskap.

Utveckla befintlig kunskap
I TP Organics ”Implementation Action Plan”, där Susanne medverkat i framtagandet, har man argumenterat för det bredare sättet att se på innovation. Där beskrivs ekologiska gårdar som ”kreativa levande laboratorier”. Men TP:s aktionsplan betonar samtidigt vikten av att utnyttja, utveckla och applicera redan befintlig kunskap. Susanne nämner exempel på högintressanta resultat, bland annat från omfattande internationella forskningsprojekt, som ännu är långt från tillämpning i praktiken. Hon exemplifierar också med projektet ”Sustainable Organic and Low Input Dairying” (SOLID) där man tar nya grepp med att involvera lantbrukare i utvecklingen av nya driftsmetoder och från början identifierar problemen på verkliga gårdar.

– Innovation är alltid inbyggd i en social inlärningsprocess och man kan inte kalla något för innovation så länge det inte implementerats, betonar Susanne.

Hinder på vägen
Men allt är inte solsken för ekologiskt lantbruk som innovationssystem. Susanne Padel pekar på svårigheter att generera kunskap som är användbar utanför kretsen som tagit fram den beroende på stora olikheter i jordar, klimat, tillgång till marknad och insatsmedel, traditioner med mera. Det finns även hinder som beror på konflikter mellan olika sorters kunskap; dokumenterad kontra ”tyst” kunskap, allmänt tillgänglig kontra ”ägd” kunskap och immaterialrätt samt lärande kontra direkt applicerbara lösningar. Innovationssystemet behöver stärkas genom nätverk och lärande i samspel med vetenskap och försöksverksamhet. Nya media och informationsteknik behöver användas och meriteringssystemen för forskare behöver ses över. Viktigt för innovation är också att kunskap förhåller sig till ekonomisk och politisk verklighet.

– Genom att utveckla gemensamma lärandeprocesser för forskare, lantbrukare och rådgivare kan vi åstadkomma att nya tillvägagångssätt inom ekologiskt lantbruk kan bli verkliga innovationer med bred spridning och användning, sammanfattade Susanne.


Kontaktinformation