SLU-nyhet

Förbättrad försörjning för småbrukare?

Publicerad: 09 september 2013

Omställning till eko innebär inte någon ”gratislunch”. Åtminstone inte för de mexikanska småskaliga kaffeodlare som studerats av Anna Birgitte Milford från Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Milford presenterade sina resultat på NJF-seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver for Change”, där en session handlade om ekoproduktion som en möjlighet för småbrukare till förbättrad försörjning. 

Merarbete i Mexico
Milfords studie visade att omställning till eko innebar merarbete för de mexikanska småbrukarna. De som gått med i kooperativ för certifierad ekoodling ansåg att detta merarbete var lönsamt. De som inte anslutit sig och sålde sina produkter på en öppen marknad misstrodde däremot lönsamheten för ekoproduktion. 

I själva verket varierade lönsamheten för de olika strategierna beroende på arealstorlek, vägavstånd, antal familjemedlemmar med mera. Mest per timme i genomsnitt tjänade faktiskt de som inte använde externa insatsmedel men inte heller var certifierade, utan sålde kaffet som ”natural product”.

Främst ett ekonomiskt beslut
Milford konkluderade att, även om andra orsaker finns, är det främst ett ekonomiskt beslut att ställa om till certifierad ekologisk produktion. Att prisnivån för certifierade ekoprodukter hålls uppe är därför mycket viktigt om dessa småskaliga odlare ska vara motiverade.

Antropologen Anne Maria Nicolaysen från Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge, berättade om motiv till och effekter av omställning till eko i två indiska delstater med mycket olika förutsättningar.

Motiverade Punjab-bönder
Punjab kallas ”Indiens brödkorg”. Men även om spannmålsskördarna är höga finns här också fattigbönder. Läskunnigheten är låg och leder ofta till felaktig kemikaliehantering. Hälsoproblemen är stora och vattnet förorenat. Viljan att ställa om till eko är stor, men många har svårt att klara omställningen ekonomiskt. Särskilt då skördarna blir betydligt lägre under åtminstone de närmast efterföljande åren.

Läskunnigheten är låg bland småbönderna

Dålig läskunnighet är ett problem vid användning av kemiska bekämpningsmedel. Foto: A.M. Nicolaysen.

 

Ökade skördar i Uttarakhand
Uttarakhand är ett bergigt område med små lotter som odlas i stort sett utan externa insatsmedel. Här har delstaten tagit beslut om att kraftfullt stödja övergång till certifierad ekoproduktion. Detta som ett sätt att kunna bibehålla traditionell livsstil och ett biologiskt värdefullt odlingslandskap samtidigt som det kan stärka ekonomin hos fattiga familjer. Till skillnad mot i Punjab ökar i detta område generellt avkastningen vid införande av ekologiska metoder såsom samodling, kompostering med mera. 

Små odlingslotter.

Odlingslotterna är små i Uttarakhand.Foto: A.M. Nicolaysen

Nicolaysen betonade organisationernas roll för de ekologiska bönderna, särskilt under omställningsperioden. I organisationerna lär man sig nya metoder och får moraliskt stöd i sitt omställningsbeslut.

Fokus på värdekedjan i Östafrika
Slutligen berättade Lise Andreasen från International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS) om det nystartade projektet ”Productivity and Growth in Organic Value Chains (ProGroV)”. Det är ett samarbete mellan universitet i Uganda, Kenya, Tanzania och Danmark, finansierat av danska biståndspengar.

Projektet är inriktat mot uthållig utveckling av småskaliga lantbrukssystem i Östafrika med fokus på värdekedjan för premiumprodukter på både den lokala marknaden och export. 

Ökad marknadsorientering och intensifiering i brukandet antas kunna fungera som motor för ekonomisk utveckling på den afrikanska landsbygden. Men söder om Sahara är lantbruken små och har dålig eller ingen tillgång alls till marknaden. Därtill överutnyttjas naturresurser såsom jord och vatten. Ekologisk produktion kan här vara ett alternativ att nå marknaden, stärka livsmedelssäkerheten, öka inkomsterna och förbättra hushållningen med naturresurser. Projektet ska utveckla och demonstrera innovativa partnerskap och modeller för värdekedjebaserad ekonomisk och social tillväxt. Projektet ska också skapa potentialer för förbättrad produktivitet och naturresurshushållning.


Kontaktinformation