SLU-nyhet

Ekoforskning för 48 miljoner till 2017

Publicerad: 07 oktober 2014

SLU tar hem mer än två tredjedelar av de 48 miljoner som Formas delar ut till forskning inom ekologisk produktion fram till 2017. Det handlar bland annat om multifunktionella odlingssystem, ekosystemtjänster vid naturbete, biologisk bekämpning av nematoder och hållbar tillgång till ekologiskt klöverfrö.

Åtta av tolv projekt har sin hemvist på SLU

 • Anna Westerbergh: Perenna grödor – viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem?
 • Erik Steen Jensen: Stimulering av samodling i svenskt ekologiskt jordbruk via deltagardriven forskning
 • Velemir Ninkovic: Multifunktionella odlingssystem – länkning av växt-växt interaktioner, insekt skadedjursbekämpning och djurlivet
 • Birgitta Båth: Gödslingsstrategier i ekologisk tomatodling
 • Ulf Emanuelson: Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion
 • Annemieke Gärdenäs: Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid naturbete på en mosaik med hagmark och skog
 • Dan Funk Jensen: Biologisk bekämpning av växtpatogena nematoder i ekologisk växtodling med den nematodparasiterande svampen Clonostachys rosea
 • Mattias Larsson: Hållbar tillgång på ekologiskt klöverfrö – en ödesfråga för det ekologiska lantbruket

De övriga fyra projekt som fått stöd från Formas

 • Alyssa Joyce, Göteborgs universitet, Naturlig bekämpning av patogena mikroorganismer inom vattenbruksproduktion
 • Christel Cederberg, Chalmers tekniska högskola, Integrerat mjölk och nötkött - effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekonomi
 • Eva Salomon, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (JTI), Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden för miljön och lantbruksföretaget
 • Henrik Smith, Lunds universitet, Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för att gynna bevarande av biologisk mångfald och ekosystem-tjänster

Kontaktinformation