SLU-nyhet

Rapport om rastning av kor

Publicerad: 19 november 2014

I KRAV-certifierad djurhållning ska alla djur kunna röra sig fritt och inte vara uppbundna. Undantagen är de som har en besättning med högst 45 uppbundna koplatser och rastar korna utomhus minst två gånger i veckan vintertid.

Under maj 2014 följde KRAV upp effekten av förbudet mot uppbundna djur. Det gjordes via en enkät riktad till lantbrukare som tidigare haft dispens för att ha nötkreatur uppbundna. Svaren visar att förbudet mot uppbundna djur i de flesta fall inneburit att man har byggt lösdrift eller börjat rasta sina kor. Drygt hälften av de svarande tyckte att förbudet är bra för djurvälfärden.

Av dem som har uppbundna djur idag tyckte 44 procent att rastningen hade fungerat så bra att man kommer att fortsätta rasta även nästa vinter, 35 procent var osäkra på hur de kommer att göra den kommande vintern. De som rastar sina kor angav som de främsta fördelarna med rastningen att det är lättare att rengöra och reparera i lagården och att korna får bättre fysik. Vanligast är att rastningen tar mellan en halv och en timmes arbetstid per rastningstillfälle.

De främsta fördelarna med rastningen var att det är lättare att rengöra och reparera i ladugården (21 %) följt av att korna får bättre fysik (18 %), bättre ben- och klövhälsa (14 %), ökat socialt umgänge/välbefinnande (13 %), att deras beteendemässiga behov tillgodoses (11 %) samt friskare och mer lätthanterliga kor (10 % vardera). Färre än 5 % angav de produktionsrelaterade kategorierna (förbättrat dräktighetsresultat, ökad mjölkavkastning och ökad foderkonsumtion) som fördelar med rastningen.


Kontaktinformation